Gallery 74652 2 230x130

Będą obradowały komisje Sejmiku

Posiedzenia czterech komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaplanowano na czwartek, 24 maja. Mowa będzie m.in. o pomocy jednostkom samorządu terytorialnego na kształcenie zawodowe, stanie sanitarnym województwa czy stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniuje projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu,Gminie Kielce w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła
Zawodowa- Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Zaopiniowany zostanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018-2032 oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku przedstawione zostaną podczas nich informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2017/2018, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok oraz informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2017 roku.

Członkowie komisji zaopiniują projekt uchwały w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2017 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku zaopiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2017 roku oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.

Radni zajmą się również kwestią wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 89 m2 w Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy ul. Artwińskiego 1 na okres 3 lat.

Przedstawiona zostanie również informacja na temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa, a komisja wskaże przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do
Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą obradowała będzie w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu. Zajmie się ona zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2017 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”.

Zaopiniowany zostanie również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0015, jako działki nr 393/20 o pow. 1,1742 ha i nr 393/21 o pow. 0,2051 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Radni zaopiniują także projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie Kielce w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 2 Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Przedstawione zostaną: raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2017, informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2017/2018 oraz informacja na temat funkcjonowania Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.