Podpsianie Umowy Porozumienia

Będą współpracować przy budowie zbiornika wodnego Bzin, jednego z największych w regionie

W Ministerstwie Infrastruktury marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali porozumienie o współpracy z zastępcą prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Krzysztofem Wosiem oraz z prezydentem  Skarżyska-Kamiennej Konradem Kronigiem. Celem porozumienia jest wybudowanie nowego, blisko stuhektarowego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Bzin” na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. W wydarzeniu uczestniczył także sekretarz województwa Mariusz Bodo. 

Umowa została podpisana w Ministerstwie Infrastruktury, w obecności Grzegorza Witkowskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury: – Polska od dłuższego czasu zmaga się z niedoborem wody, małą retencją, suszą, deszczami nawalnymi.  Zbiornik Bzin jest elementem szerszego programu budowy zbiorników wodnych, który ma zadbać o zasoby wody w kraju – mówił podsekretarz Grzegorz Witkowski.

– Lata starań samorządowców doprowadziły nas do tego miejsca. Zbiornik wpisaliśmy do kontraktu programowego, to nasza priorytetowa inwestycja. Zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 12 mln euro. Zbiornik będzie pełnił rolę przeciwpowodziową i zapobiegał suszy. Powstanie w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, więc stanie się atrakcją dla mieszkańców regionu i turystów – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

-Wyczerpują się nam zasoby wody. Konieczne jest jej gromadzenie i budowanie zbiorników małej i dużej retencji. Takim będzie zbiornik Bzin. Zbiornik zgromadzi wody na wypadek suszy, zabezpieczy teren przed zalaniem w przypadku powodzi, powodowanych m.in. deszczami nawalnymi – mówił Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Bzin wpisuje się w nasze strategiczne plany. Jako inwestor jesteśmy gotowi do budowy tego zbiornika. Dołożymy wszelkich starań aby powstał on tak szybko jak to możliwe – mówił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

– To kolejny krok, który przybliża nas do celu przez mieszkańców tak długo oczekiwanego. Zbiornik oprócz ważnych zadań retencyjnych oraz zapobieganiu suszy będzie także pełnił funkcje rekreacyjne i przyczyni się do rozwoju agroturystyki – dodał sekretarz województwa Mariusz Bodo.

W wydarzeniu uczestniczył także Roman Wojcieszek, były prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Zbiornik powstanie w miejscu obecnego zbiornika Piachy. Jego  powierzchnia wyniesie ok. 95 ha. Bzin będzie jednym z największych zbiorników w regionie. Będzie zasilany wodami rzeki Kamiennej.

Podstawowymi funkcjami planowanego zbiornika „BZIN” są:

  • retencja powodziowa w okresie wezbrań – wykorzystany będzie do transformacji fali powodziowej rzeki Kamienna w m. Skarżysko-Kamienna, a także na odcinku do zbiornika Brody;
  • retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy;
  • poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich (tzw. niżówek);
  • zapewnienie przepływu nienaruszalnego (na poziomie Q= 0,424 m /s).

Inwestycja został wpisana do Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, który jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Została także uwzględniona w głównych założeniach „Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i znalazła się wśród 120 obiektów hydrotechnicznych oraz renaturyzacji rzek i powinna zostać zakończona do 2027 roku.

  • Szacunkowa wartość całkowita wynosi: 63 500 000 PLN (14 050 849 EUR)
  • Szacunkowa wartość dofinansowania UE wynosi: 11 943 221 EUR
  • Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Porozumienie między stronami: „Wody Polskie”, województwo świętokrzyskie oraz gmina Skarżysko-Kamienna zakłada współpracę na każdym etapie inwestycji:

  1. „Wody Polskie” pełnić będą rolę wiodącą na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji jako przyszły inwestor.
  2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wpisał inwestycję na listę przedsięwzięć priorytetowych do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, w którym województwo świętokrzyskie będzie pełnić rolę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym na lata 2021-2027.
  3. Gmina zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić posiadane dokumenty, opracowania i informacje niezbędne do realizacji inwestycji. Proces pozyskania gruntów będzie przedmiotem kolejnego porozumienia.