Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Będą obradować Komisje Sejmiku: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 22 października 2021 o godz. 13:30. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowano także na 22 października, godz. 9.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Proponowany porządek obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (godz.13.30)

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Przedstawienie wyników wdrożenia planu naprawczego w świetle audytu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
 4. Sprawy różne.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( godz.9.00):

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, Tarnowie i Tarnobrzegu na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku
  z uwzględnieniem zarybień.
 3. Europejski Zielony Ład a kierunki działań w gospodarce odpadami komunalnymi.
 4. Stan zagospodarowania złóż kopalin województwa świętokrzyskiego.
 5. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.