Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Będzie obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W dniu 22 lutego o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie obrad zdalnych
w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek
    o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie.
  3. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie.
  4. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44