Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Będą obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni będą m.in. rozważać podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Będą również opiniować projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 listopada i zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym (hybrydowym) – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, Tarnobrzegu i Tarnowie w 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 7. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji przyjmująca stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
 8. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 9. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 23 listopada o godz. 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 7. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Informacja dotycząca bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego.
 9. Informacja o projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022.
 10. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się 22 listopada o godz. 13.30 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”.
 4. Przyjęcie informacji z przyznanych w roku 2022 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022.”
 6. Podjęcie uchwały Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 24 listopada  o godz. 08.30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
 11. Podjęcie uchwały Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 12. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego odbędzie się  25 listopada o godz. 8.30, w trybie hybrydowym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym
 6. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 7. Informacja dotycząca bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego.
 9. Sprawy różne

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 25 listopada o godz. 9.30 w trybie hybrydowym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej
  w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr L/607/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem gruntu niezabudowanego o powierzchni 47,53 m² zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 393/20.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.
 17. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 13 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podjęcie stanowiska Komisji w sprawie petycji dotyczącej remontu drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku Klimontów – Koprzywnica złożoną przez Marię Lachtarę.
 3. Podjęcie uchwały Komisji w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 4. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.