Briefing Przewodniczącego Andrzeja Bętkowskiego (5)

Briefing przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

O projektach uchwał i dokumentach, które procedowane będą przez wojewódzkich radnych w trakcie najbliższej (poniedziałek 24 czerwca br.) IV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Bętkowski podczas spotkania z dziennikarzami, w którym uczestniczyła również Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku.

Podczas najbliższej sesji Sejmiku radni głosować będą uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Jednym z najważniejszych elementów najbliższej sesji Sejmiku będzie debata nad Raportem o stanie województwa w 2023 roku – powiedział przewodniczący Andrzej Bętkowski. – Został on opracowany zgodnie z wytycznymi Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w styczniu 2023 roku zmienił wymogi dotyczące opracowania tego dokumentu. Zawiera m.in. opis uwarunkowań działalności Zarządu, opis realizacji strategii, programów i polityk, opis działalności Zarządu ale też opis podjętych i zrealizowanych uchwał Sejmiku. Na podstawie tego dokumentu radni głosować będą nad uchwalą w sprawie przyznania Zarządowi wotum zaufania. Dodatkowo, swoją opinię przedstawić mogą mieszkańcy województwa, zgłaszając udział w debacie. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest przedstawienie zgłoszenia z podpisami 500 mieszkańców. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 czerwca.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Sejmik rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2023 rok. Uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości 1.084.240.000 zł. Dochody wykonano w kwocie 1.022.140.000 zł., tj. 94,3%. Uchwalony przez Sejmik plan wydatków budżetowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1.138.100.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 963.710.000 zł, co stanowi 84,7% planu. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 58.434.907 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 53.866.078,09 zł.

Wykonanie budżetu było przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Komisja, której prace w tym przedmiocie mają charakter wiodący, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i wystąpiła do Sejmiku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Podczas sesji radni zajmą się także kwestią udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Głosowane będą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040 oraz budżetu województwa na 2024 rok.

W sektorze edukacji Sejmik zdecyduje o zabezpieczeniu środków na wsparcie w formie stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w roku akademickim 2024/2025 w kwocie 675.000 zł, zaplanowano finansowanie nowych projektów z udziałem środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027: „Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w latach 2024 – 2026 na kwotę 621.933 zł, oraz „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”, realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2024 – 2028 – o wartości 22.322.080 zł. Kontynuowane będą 3 programy stypendialne współfinansowane w ramach nowej perspektywy dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych o łącznej wartości 8.390.406 zł,

Województwo za pośrednictwem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zrealizuje z dotacji otrzymanej od Gminy Jędrzejów w kwocie ponad 300 tys. zł prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego oraz parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.

Procedowane będą zmiany uchwał, dotyczących przedstawicieli Sejmiku do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych – ich dokonanie związane jest z rozpoczęciem VII kadencji samorządu województwa.

Marszałek województwa Renata Janik zwróciła się również do Sejmiku o wyznaczenie dwóch przedstawicieli do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w ramach naboru do VI kadencji tego gremium. Ta tematyka znajdzie się w projektach uchwał, nad którymi pochylą się radni Sejmiku Województwa.

Porządek-obrad-IV-sesji-Sejmiku-Województwa-Świętokrzyskiego

Transmisja online 

Galeria zdjęć