Ogólny Plan Sali W Której Odbywają Się Obrady

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W środę, 19 czerwca pod przewodnictwem Grzegorza Cepila odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2023 rok stanowiły kwotę 994 850 161,00 zł, zwiększyły się w trakcie roku o kwotę 89 386 985,97 zł do poziomu 1 084 237 146,97 zł i zostały wykonane w kwocie 1 022 142 455,30 zł, tj. na poziomie 94,3 % planu. Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2023 roku pozostaje na wyższym poziomie. Ich wielkości i struktura (udział w dochodach ogółem) kształtowały się w 2023 roku następująco: dochody bieżące (plan – 840 663 158,97 zł, tj. 77,5%, wykonanie – 840 646 011,90 zł, tj. 82,2%) dochody majątkowe (plan – 243 573 988,00 zł, tj. 22,5%, wykonanie – 181 496 443,40 zł, tj. 17,8%).

Wydatki budżetu województwa w 2023 roku zostały zaplanowane według uchwały budżetowej na poziomie 1 110 489 864,00 zł i zwiększyły się w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Zarządu i Sejmiku o kwotę 27 613 361,06 zł do wysokości 1 138 103 225,06 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 963 707 547,61 zł, co stanowi 84,7% przyjętego planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 596 748 923,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 512 324 745,81 zł, co stanowi 85,9% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 541 354 301,73 zł zostały zrealizowane w kwocie 451 382 801,80 zł, co stanowi 83,4% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r. stanowią 46,8% udziału w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem.

Największa kwota wydatków zrealizowana została w dziale „Transport i łączność” z przeznaczeniem na zadania w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W 2023 r. realizowane były przez wojewódzkie jednostki budżetowe projekty własne oraz w partnerstwie z innymi jednostkami, udzielone zostały dotacje na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne dla zadań wojewódzkich samorządowych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury oraz przekazano beneficjentom współfinansowanie z budżetu państwa.

Uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki i na koniec 2023 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 58 434 907,69 zł przy planowanym deficycie w wysokości 53 866 078,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane w wysokości 149 207 935,77 zł przychody Województwa wykonano na kwotę 354 233 724,13 zł, tj. na poziomie 237,4%. Przychody pochodziły z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, w tym niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz ze spłat udzielonych pożyczek.

Rozchody zaplanowane w wysokości 95 341 857,68 zł zostały wykonane w kwocie 89 392 420,19 zł, tj. 93,8% i zostały przeznaczone na spłatę otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 67 066 666,68 zł (w tym w kwocie 51 216 666,68 z tytułu wcześniejszej spłaty) w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz na udzielenie pożyczek w łącznej wysokości 22 325 753,51 zł dla: Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dług na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił kwotę 20 000 000 zł i dotyczył kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Spłata kredytu spełniała wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr 30/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska podczas dzisiejszego posiedzenia zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Celem udzielenia wsparcia finansowego gminom  jest wzmożenie realizacji działań naprawczych wynikających z “Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Pomocą finansową objęto zadania związane z poprawą jakości powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego polegające na:

  1. Dofinansowaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych w ramach programu gminnego,
  2. Dofinansowaniu kosztów koniecznych do poniesienia przy przystąpieniu do programu polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – zabezpieczony wkład własny gminy do programu STOP SMOG,
  3. Dofinansowaniu prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

W dniach od 18 marca do 17 kwietnia 2024 roku trwał nabór wniosków. W wyniku naboru wpłynęły 32 wnioski z 28 gmin, łączna wnioskowana kwota to 5 628 462,76 złotych. Kwota pomocy finansowej to łącznie 5 624 249,76 złotych.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w czasie środowych obrad zaopiniowała ponadto projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” oraz przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

 

Galeria zdjęć