Aktualności wyróżnione

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+skierowany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3424/21 przyjął zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, zawierający uzupełnienia, wynikające ze zgłoszonych uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował powyższy dokument wraz z załącznikami do prac w Sejmiku Województwa.

Młody Pracownik

Konkurs Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach został Partnerem Konkursu „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021″ organizowanego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Celem konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. Ambasadorem wydarzenia została wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów  na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Wyświetlane od 5360 - 5370 z 10132