Prowadzenie spraw z zakresu cyfryzacji

1. Zakończono projekt „e- Świętokrzyskie”, czyli rozbudowa infrastruktury informatycznej w trzynastu jednostkach Województwa Świętokrzyskiego tj. w: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Urzędzie Miasta w Kielcach, Starostwie Powiatowym w Kielcach, Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, Starostwie Powiatowym w Końskich, Urzędzie Miasta w Sandomierzu, Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędzie Miasta w Jędrzejowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie, Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
W czterech z nich tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich i Starostwie Powiatowym w Końskich, Urzędzie Miasta w Staszowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie, Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zbudowano sieci światłowodowe, na bazie których utworzono systemy zarządzania miastem, monitoring itp.

W ramach w/w. projektu uruchomiono nowe źródło wiedzy  o Województwie Świętokrzyskim ��” portal „Wrota Świętokrzyskie”. Zawiera on aktualne i łatwo dostępne informacje z różnych dziedzin życia całego regionu. Na szczególną uwagę zasługuje komponent mapowy, który jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju. Portal, skierowany jest do wszystkich mieszkańców, turystów i podmiotów gospodarczych;

2. Przygotowano plan Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – „Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2008-2010”;

3. Obecnie trwają prace nad rozbudową sieci światłowodowej – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

4. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego planujemy wdrożyć System Informacji Przestrzennej dla naszego Województwa (SIP). Jego głównym zadaniem będzie integracja, przyspieszenie zarządzania coraz większą ilością danych geograficznych i geodezyjnych, przetwarzanych i udostępnianych przez JST oraz ich integracja z Geoportalem, czyli krajową infrastrukturą informacji przestrzennej.

Planujemy również zrealizować projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, który m.in. przewiduje budowę sieci światłowodowej i radiowej, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów dla ok. 100 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jednym z elementów będzie także rozbudowa systemów informatycznych (Portal e-Urząd, systemy do zarządzania oprogramowaniem i infrastrukturą teletechniczną dla JST oraz innych podmiotów i instytucji województwa).

5. Uczestniczymy w przygotowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji publicznych oraz integracji systemów informatycznych;

6. Wspomagamy nasz region w zakresie projektów z Działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;

7. Zespół ds. Informatyzacji promuje projekty mające na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej (dostawa Internetu) na obszarach słabo zurbanizowanych.

8. Planujemy poprzez realizację naszych projektów, umożliwienie szkołom edukowania dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych form nauczania bazujących na systemach teleinformatycznych.

9. Będziemy podejmować działania edukacyjne skierowane do szerokich grup społecznych propagujące „e-wiedzę”, by jak najlepiej wykorzystać możliwości stworzonej infrastruktury informatycznej.