Wyniki postępowań konkursowych wynikających z ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)