Konkursy

Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

Oferta wpłynęła 3 sierpnia 2011 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania pn:  „Wzmocnienie i rozwój sektora Ekonomii Społecznej poprzez stworzenie i funkcjonowanie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów Ekonomii Społecznej oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie – Poradnictwo prawne i obywatelskie na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych w powiecie pińczowskim i opatowskim”.

Wyświetlane od 2080 - 2090 z 2230