Konkursy

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). Łączna kwota przeznaczona na zadania to 55 000,00 zł. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 9 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Stowarzyszenia Zabiegane Starachowice w Starachowicach

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ul. Paderewskiego 34 A 25-502 Kielce, fax 41 344 36 11, e-mail: sek.est.@sejmik.kielce.pl

Wyświetlane od 1 - 10 z 1134