Konkursy

II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II edycję konkursu ofert na zadania dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Radni Sejmiku na ostatniej Sesji przyznali kwotę 429.284 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2018 r.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.

Wyświetlane od 30 - 40 z 1100