Konkursy

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Wyświetlane od 50 - 60 z 1134