Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Dyrektor
Beata Oczkowicz

tel. 41 342 15 65,
fax: 41 342 10 28
e-mail: beata.oczkowicz@sejmik.kielce.pl

Podstawy prawne:
REGULAMIN BSO

W skład Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w chodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Kancelaria Materiałów Niejawnych
 • Jednoosobowe stanowisko ds. obronnych
 • Jednoosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Do zakresu zadań Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w szczególności należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,  w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów ochronie tych informacji,
 4. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji,
 5. szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek organizacyjnych  w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnego  wobec pracowników Urzędu oraz kierowników i pracowników  samorządowych jednostek organizacyjnych których obowiązki wymagają dostępu do informacji niejawnych,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 8. przekazywanie  ABW  do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych , danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
 9. opracowanie „szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (SWB)”, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 10. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ochrony fizycznej, elektromagnetycznej systemu w ramach BSK,
 11. kontrolowanie dostępu do BSK przez określenie warunków i sposobu przydzielania uprawnień ich użytkownikom,
 12. bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej z SWB,
 13. zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych,
 14. zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 15. właściwe rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne
 16. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie
 17. ustalenie zasad wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, przekazywania i przewożenia dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę o wyższej klauzuli w Urzędzie
 18. opracowanie i wdrażanie kompleksowej dokumentacji planistyczno-obronnej na czas pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 19. określenie, w ramach planowania operacyjnego – zadań do realizacji przez departamenty i komórki równorzędne Urzędu i podległe im jednostki organizacyjne w zakresie obronności na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzór nad ich realizacją,
 20. organizowanie szkoleń oraz sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie spraw obronnych wynikające z ustaw
 21. wykonywanie zadań bezpieczeństwa publicznego w ramach właściwości przewidzianych do realizacji przez samorząd województwa;
 22. wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego, w tym planowania cywilnego, w ramach właściwości przewidzianych do realizacji przez zarząd województwa, wynikających z jego kompetencji;
 23. realizacja zadań ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich samorządowych magazynów przeciwpowodziowych;
 24. realizacja zadań obrony cywilnej, w tym udziału w powszechnym systemie ratownictwa, ochrony ludności, dóbr materialnych i kultury w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.