Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Dyrektor:
Anna Grzela
tel.: 41/ 248 18 00 wew. 200
e-mail: anna.grzela@sejmik.kielce.pl

Zastępca dyrektora:
Jerzy Wrona
tel.: 41/ 248 18 00 wew. 200
e-mail: jerzy.wrona@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Transportu i Komunikacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział Dróg
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
  • realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  • realizacja zadań związanych z ustalaniem przebiegu i kategoryzacją dróg publicznych;
  • realizacja zadań dot. numeracji dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • opiniowanie i zatwierdzanie stałych i tymczasowych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich;
  • współdziałanie z zarządami dróg oraz zarządami kolei dla zapewnienia prawidłowego oznakowania dróg i stosowania urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających
 • Oddział Planowania, Nadzoru i Energetyki
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego;
  • sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy i realizacja skarg na egzaminy;
  • obsługa spraw związanych z infrastrukturą i rozwojem Lotniska w Masłowie k/ Kielc;
  • planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie drogowych wojewódzkich przewozów pasażerskich;
  • opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego;
  • realizacja zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, w tym bieżące prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń w tym obszarze oraz decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności;
  • opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego;
  • realizacja zadań związanych z koncesjonowaną działalnością przedsiębiorstw energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo – Organizacyjnych
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • prowadzenie spraw finansowych Departamentu Transportu i Komunikacji, związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu województwa;
  • przygotowywanie informacji zbiorczych i sprawozdań z zakresu działania Departamentu Transportu i Komunikacji;
  • realizacja zadań związanych z planami i sprawozdaniami z realizacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
  • prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie spraw ogólnych;
  • prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Marszałka Województwa pracownikom Departamentu do realizacji zadań, a nie objętych kompetencjami Departamentu Organizacyjnego i Kadr;
  • obsługa biurowa i kancelaryjna sekretariatu Departamentu Transportu i Komunikacji
 • Oddział Transportu Drogowego
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, odmowy zmiany, wygaszenia, cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  • uzgadnianie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla przedsiębiorców z innych województw, których planowana linia komunikacyjna przebiega przez województwo świętokrzyskie;
  • realizacja zadań związanych z wykonywaniem ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym m.in.: prowadzenie i dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, powoływanie komisji przeprowadzającej egzaminy kończące kursy, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR;
  • prowadzenie i bieżące aktualizowanie baz danych dotyczących zezwoleń i opłat za zezwolenia w zakresie wydanych, zmienionych, cofniętych i wygaszonych zezwoleń;
  • wprowadzanie danych do bazy CEIDG i CEPiK oraz ich bieżąca aktualizacja (wyłącznie w zakresie prowadzonych spraw)
 • Oddział Kontroli Przewozów
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • obsługa umów określających zakres i szczegółowe zasady rozliczania dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania ulg ustawowych;
  • kontrola przewoźników w zakresie wykonywania i realizacji umów określających zasady i zakres przekazywania dopłat do biletów ulgowych;
  • kontrola przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób oraz przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym;
  • współpraca z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania kontroli przewoźników
 • Oddział Przewozów Kolejowych
  W obszarze Oddziału znajdują się:

  • organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów kolejowych;
  • realizacja umów o świadczenie usług publicznych w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie kolejowym;
  • realizacja zadań związanych z zakupem, użyczeniem i obsługą taboru kolejowego, w tym również planowanie inwestycji;
  • nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem „Przewozy Regionalne” Spółka z o. o.;
  • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie realizacji inwestycji kolejowych.

Adres:
al. IX Wieków Kielc 4 – budynek AQUA
25-516 Kielce

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego