Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury

Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury

Dyrektor Departamentu:
Anna Grzela
tel: 41 395 11 99
e-mail: anna.grzela@sejmik.kielce.pl

Z-ca Dyrektora Departamentu:
Zbigniew Michnicki
tel: 41 395 11 99
e-mail: zbigniew.michnicki@sejmik.kielce.pl

 

W skład Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział Dróg (TK-I)

W obszarze Oddziału znajdują się:

• prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
• realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
• realizacja zadań związanych z ustalaniem przebiegu i kategoryzacją dróg publicznych;
• realizacja zadań dot. numeracji dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego;
• realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym;
• prowadzenie spraw związanych kontrolą oznakowania dróg wojewódzkich, prawidłowością zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do zatwierdzonych projektów czasowej, zmiennej i stałej organizacji ruchu oraz realizacji postanowień Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego;
• współdziałanie z zarządami dróg oraz zarządami kolei dla zapewnienia prawidłowego umieszczania i utrzymywania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• współpraca z organami Policji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• udział w pracach, organizacja i przewodniczenie Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego oraz uczestniczenie w pracach związanych z bezpieczeństwem ruchu w zakresie spraw związanych z prawidłową organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego;
• dokonywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego i przygotowywanie w miarę potrzeb informacji w tym zakresie;
• realizacja zadań związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny wynikających z ustawy Prawo o ruchu Drogowym.

Oddział Organizacji, Nadzoru i Planowania (TK-II)

W obszarze Oddziału znajdują się:

• prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego;
• sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy i realizacja skarg na egzaminy;
• planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie drogowych wojewódzkich przewozów pasażerskich;
• opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego;
• opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja innych dokumentów strategicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Publicznego Transportu Zbiorowego w województwie świętokrzyskim.
• współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w zakresie spraw należących do właściwości Oddziału i powierzonych zadań;
• realizacja zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, w tym bieżące prowadzenie rejestru, wydawanie zaświadczeń w tym obszarze oraz decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności;
• realizacja zadań związanych z koncesjonowaną działalnością przedsiębiorstw energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
• przygotowywanie informacji zbiorczych i sprawozdań z zakresu działania Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury;
• prowadzenie spraw finansowych Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu województwa;
• realizacja zadań związanych z planami i sprawozdaniami z realizacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
• obsługa biurowa i kancelaryjna Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury;
• obsługa umów określających zakres i szczegółowe zasady rozliczania dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania ulg ustawowych;
• kontrola przewoźników w zakresie wykonywania i realizacji umów określających zasady i zakres przekazywania dopłat do biletów ulgowych;
• kontrola przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób oraz przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym;
• współpraca z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania kontroli przewoźników.

Oddział Transportu (TK-III)

W obszarze Oddziału znajdują się:

• weryfikacja wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, odmowy zmiany, wygaszenia, cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
• uzgadnianie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla przedsiębiorców z innych województw, których planowana linia komunikacyjna przebiega przez województwo świętokrzyskie;
• realizacja zadań związanych z wykonywaniem ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym m.in.: prowadzenie i dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, powoływanie komisji przeprowadzającej egzaminy kończące kursy, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR;
• realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym m.in.: prowadzenie i dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, powoływanie komisji przeprowadzającej egzaminy kończące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wydawanie oraz wysyłka zaświadczeń ADR lub ich wtórników, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR, przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
• prowadzenie i bieżące aktualizowanie baz danych dotyczących zezwoleń i opłat za zezwolenia w zakresie wydanych, zmienionych, cofniętych i wygaszonych zezwoleń;
• wprowadzanie danych do bazy CEIDG i CEPiK oraz ich bieżąca aktualizacja (wyłącznie w zakresie prowadzonych spraw);
• organizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów kolejowych;
• realizacja umów na świadczenie usług publicznych w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie kolejowym;
• realizacja zadań związanych z zakupem, użyczeniem i obsługą taboru kolejowego, w tym również planowanie inwestycji;
• nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem POLREGIO S.A.;
• współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie realizacji inwestycji kolejowych.

Oddział ds. Lotniska (TK-IV)

W obszarze Oddziału znajdują się:

• obsługa spraw związanych z nadzorem właścicielskim, zarządzaniem, infrastrukturą i rozwojem Lotniska w Masłowie k/ Kielc;
• udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju dla lotniska w Masłowie i innych dokumentów strategicznych związanych z infrastrukturą lotniskową.

W przypadku projektów zmiany organizacji ruchu dotyczących inwestycji polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie dróg wojewódzkich dopuszcza się możliwość wstępnego, rozpatrzenia projektu zmiany organizacji ruchu wyłącznie w wersji elektronicznej celem uzgodnienia ostatecznego kształtu projektu przed jego wydrukowaniem.

Robocze rozpatrzenie projektu jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z pracownikami Oddziału Dróg. Zachęcamy do kontaktu.

Adres:
Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Plac Niepodległości 1,
25-506 Kielce
e-mail: sekretariat.tk@sejmik.kielce.pl
tel.: 41 395-11-99

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego