Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dyrektor

Rafał Kosiński
tel. (41) 395 18 75
poczta e-mail: rafal.kosinski@sejmik.kielce.pl

Geodeta Województwa – Zastępca Dyrektora

Henryka Baran
tel. (41) 395 18 75
poczta e-mail: henryka.baran@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu  Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału ds. Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 1. Realizacja zadań samorządu województwa wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa opizp) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Koordynacja i nadzór w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nad merytoryczną działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
  w zakresie realizowanych przez Biuro zadań samorządu województwa w zakresie kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego (m.in. opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, audytu krajobrazowego) oraz nad prowadzeniem stałego monitoringu zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym województwa.
 3. Przygotowywanie wniosków na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, obowiązujących programów i prowadzonego monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, do opracowań planistycznych sporządzanych przez samorządy terytorialne.
 4. Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządu województwa oraz w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego, przygotowanie wniosków i postanowień na posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji
  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządu województwa, służących realizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniowanie wniosków o wydanie decyzji na podstawie „specustaw”.
 6. Opiniowanie projektów uchwał rad gmin w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 7. Opiniowanie gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności ustaleń tego dokumentu z polityką wojewódzką określoną w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzanym audytem krajobrazowym dla województwa świętokrzyskiego.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz z zakresu planowania przestrzennego na posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Komisje Sejmiku oraz sesje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 • Oddział Nieruchomości Wojewódzkich

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Nieruchomości Wojewódzkich należy:

 1. Przejmowanie nieruchomości,
 2. Przejmowanie w zarząd zabytków nieruchomych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców,
 4. Oddawanie osobom fizycznym i prawnym gruntów w użytkowanie wieczyste,
 5. Przeprowadzanie procedur w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz województwa,
 6. Przeprowadzanie procedur w zakresie zbywania nieruchomości województwa,
 7. Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości,
 8. Ustanawianie trwałego zarządu i stwierdzanie jego wygaśnięcia,
 9. Ustalanie opłat z tytułu trwałego zarządu lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz aktualizacja takich opłat,
 10. Wyrażanie, stosownie do przepisów prawa budowlanego, zgody na zabudowę, odbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację obiektu budowlanego na gruntach stanowiących własność województwa, będących w trwałym zarządzie jednostek,
 11. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Województwa Świętokrzyskiego,
 12. Oddawanie nieruchomości wojewódzkich w posiadanie zależne na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 13. Wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomościami wojewódzkimi na cele budowlane,
 14. Przeprowadzanie procedur w zakresie ustanawiania na nieruchomościach wojewódzkich ograniczonych praw rzeczowych.
 • Oddział Geodezji i Kartografii (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Oddział Geodezji i Kartografii pełni funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zastępca Dyrektora Departamentu pełni jednocześnie funkcję Geodety Województwa.

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Geodezji i Kartografii należy:

 1. Realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
 2. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 4. Kontrola zleconych opracowań,
 5. Włączanie do zasobu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 6. Udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 7. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju georeferencyjnych baz danych,
 8. Prowadzenie wojewódzkich baz danych,
 9. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
 10. Przygotowywanie sprawozdań z wykonywania zadań,
 11. Opracowywanie projektów planów rzeczowo finansowych oraz sprawozdań z realizacji budżetu w działach 010, 710, 750,
 12. Analiza zmian w strukturze agrarnej,
 13. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych

Adres

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków  Kielc 3 – budynek C2
25-516 Kielce

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu  Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego można znaleźć w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego