Lista Produktów Tradycyjnych

WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

PROCEDURA

O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. Nie istnieje obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych wyrobów. Produkt może zgłosić nawet pojedynczy producent. Procedura przyznania wpisu jest bezpłatna na każdym jej etapie.

 • Wnioski przyjmuje:
  Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  Tel. 41 342 19 73

Pracownik merytoryczny: Patrycja Bryła

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku. Osoba ubiegająca się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych zobowiązana jest złożyć wniosek w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami oraz wersję elektroniczną wniosku (na płycie CD) z aktualnym dobrej jakości zdjęciem produktu (w formacie jpg) oraz streszczeniem wniosku. Wniosek można złożyć listownie na powyższy adres lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środowiska.

Sprawdzony pod względem formalnym wniosek przekazywany jest celem zaopiniowania do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, która przed wydaniem opinii może poprosić o uzupełnienie informacji zawartych we wniosku. Po uzyskaniu opinii Izby wniosek przedstawiany jest do zaopiniowania Zespołowi Opiniującemu ds. Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego działającemu przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu wniosek przekazywany jest przez marszałka Województwa Świętokrzyskiego do rozpatrzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podejmuje ostateczną decyzję o wpisaniu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, o której zawiadamia bezpośrednio wnioskodawcę.

Informacje na temat przygotowania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradczych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (link przekierowujący na stronę Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

http://sodr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=8  )

Akty prawne dotyczące sprawy:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz.68),
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. Nr 58, poz. 509).