Lista Produktów Tradycyjnych

WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

PROCEDURA

O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. Nie istnieje obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych wyrobów. Produkt może zgłosić nawet pojedynczy producent. Procedura przyznania wpisu jest bezpłatna na każdym jej etapie.

  • Wnioski przyjmuje:

Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel. 41 395 17 17 

Pracownik merytoryczny: Patrycja Bryła

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku. Osoba ubiegająca się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych zobowiązana jest złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz wersję elektroniczną wniosku (na płycie CD) z aktualnym dobrej jakości zdjęciem produktu (w formacie jpg) oraz streszczeniem wniosku. Wniosek można złożyć listownie na powyższy adres lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sprawdzony pod względem formalnym wniosek przekazywany jest celem zaopiniowania do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (termin 30 dni – w przypadku niewydania opinii w tym czasie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony). Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek przekazywany jest przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do rozpatrzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podejmuje ostateczną decyzję o wpisaniu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, o której zawiadamia bezpośrednio wnioskodawcę.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych,
  2. Dokumentacja potwierdzająca co najmniej 25-letnią tradycję wytwarzania produktu np. wywiady etnograficzne, kopie publikacji,
  3. Zdjęcie produktu,
  4. Streszczenie dotyczące produktu,
  5. Oświadczenia dotyczące autorskich praw majątkowych,
  6. Klauzule informacyjna RODO,
  7. Wniosek wraz z załącznikami złożony na informatycznym nośniku danych.

Informacje na temat przygotowania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradczych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (link przekierowujący na stronę Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego)

http://sodr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=8

Akty prawne dotyczące sprawy:

1.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2022 poz. 2268),

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005r. w sprawie wzoru wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. Nr 58, poz. 509).