Odpady wydobywcze

Kwestie związane z gospodarką odpadami wydobywczymi reguluje ustawa z 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1972).

Zgodnie z definicją ustawową odpady wydobywcze to odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż. Marszałek województwa jest organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych dla:

  1.  przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
  2. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI

Posiadacz odpadów wydobywczych przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi jest obowiązany do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Program zawiera dane wskazane w art. 9 ustawy. Na podstawie tego programu oraz złożonego wniosku właściwy organ wydaje decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany co 5 lat do przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera informacje, o których mowa w art. 15 ustawy. Do wniosku należy załączyć decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany.