Opłata rejestrowa i roczna

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających
do obrotu produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub jednostki gastronomiczne i gospodarujących odpadami.

Tryb i zasady ubiegania się o wpis do rejestru określają przepisy ww. ustawy o odpadach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U z 2020 r. poz. 1071), określono adres strony internetowej rejestru, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do ww. rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem ww. strony internetowej. Wyjątek stanowi przedsiębiorca zagraniczny, który składa w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru wygenerowany za pośrednictwem strony internetowej, opatrzony podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej, bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto podlega opłacie rejestrowej i rocznej za wpis do rejestru (BDO):

Zgodnie z art. 57 ust.1 ww. ustawy o odpadach wpis do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających do obrotu opony,
 7. wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
 8. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 9. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

– podlega opłacie rejestrowej. Kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru. Ponadto, przedsiębiorcy o których mowa powyżej, wpisani

do rejestru są zobowiązani do uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Wysokość stawki opłaty rejestrowej i rocznej:

Kwestie wysokości opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej
oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz.184). Zarówno opłata rejestrowa jak również opłata roczna wynosi dla:

 • mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł,
 • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

Nazwa i numer rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na który należy uiścić opłatę rejestrową/roczną:

PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 z dopiskiem: „opłata rejestrowa/opłata roczna za rok…, nazwa i NIP podmiotu”