Oddział Finansów i Organizacji

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

I. Przedmiot sprawy

1. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych.
2. Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek – Formularz wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

II. Opłaty

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty ( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415 ze zm.).

III. Jednostka odpowiedzialna – adres do korespondencji

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

IV. Miejsce załatwienia sprawy

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
numer pokoju: 401, IV piętro, budynek C2
tel: 41 342 18 61
fax:(41) 344-36-10
poczta e-mail: sek.so@sejmik.kielce.pl
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

V. Termin załatwienia sprawy

1. Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
2. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Art. 14. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247).

VI. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415 ze zm.).

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Monika Piórek
Joanna Felisek
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel:41 342 14 82 

tel:41 342 15 85
e-mail:monika.piorek@sejmik.kielce.pl
e-mail: joanna.felisek@sejmik.kielce.pl