Informacje o projekcie

Projekt „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia w ramach typu projektów pn. Działania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, Ekonomii Społecznej i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

Okres realizacji projektu: 2023 r. – 2028 r.

Alokacja dla województwa świętokrzyskiego: 13 768 806,14 zł w tym:

 •  ze środków europejskich w kwocie 11 362 018,82 zł,
 •  ze środków dotacji celowej w kwocie 2 406 787,32 zł

Wskaźniki Rezultatu:

 • liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego , którzy podnieśli kwalifikacje – 654,
 • odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które opracowały i realizują lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych – 50%.

Wskaźniki Produktu:

 • liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem ROPS – 688.

Cele projektu:

 •  uspójnienie polityki włączenia społecznego, realizowanej w województwie świętokrzyskim,
 • wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji,
 •  zwiększenie przepływu informacji między poziomami krajowym, regionalnym i lokalnym oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym w proces dostarczania usług społecznych,
 •  wystandaryzowane realizowanych działań,
 • powiązanie działań ROPS z założeniami polityki krajowej.

Realizowane działania w ramach projektu obejmą m.in:

 •  organizowanie i wspieranie instytucji pomocy społecznej, podmiotów zajmujących się pomocą i integracją społeczną, instytucji wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz ich współpracy,
 •  diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy i integracji społecznej oraz Ekonomii Społecznej (ES),
 •  planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji społecznej, ES w województwie, w tym w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS,
 •  wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz kompetencyjnego instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym w zakresie superwizji pracy socjalnej oraz uwrażliwienia na kwestie różnorodności i niedyskryminacji), podmiotów świadczących usługi społeczne, a także organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia,
 •  analizę potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS w tym zakresie w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS,
 •  wspieranie gmin w tworzeniu Centrów Usług Społecznych i rozwoju dostarczanych przez nie usług, w tym szkolenia z zakresu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,
 •  wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym działania świadomościowe i szkolenia dotyczące deinstytucjonalizacji, wymiana dobrych praktyk, w tym wypracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu lepszej integracji usług społecznych i zdrowotnych na rzecz różnych grup docelowych, w tym osób biernych zawodowo z przyczyn zdrowotnych,
 •  koordynację prac Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
 •  zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze ES,
 •  zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza danych i sprawozdawczość dot. ES, pomiar oddziaływania społecznego oraz kondycji sektora;
 •  udział w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),
 •  działania na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ES, w tym działania upowszechniające rozwiązania przewidziane w ustawie o ES;
 •  sieciowanie i współpraca z OWES,
 •  działania na rzecz zwiększenia aktywności JST w obszarze zatrudnienia socjalnego i działalności Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego,
 •  działania służące budowaniu marki ES i jej promocji w oparciu o zakres ES wskazany w nowej ustawie (np. targi ES),
 •  działania służące wsparciu procesu integracji cudzoziemców, w szczególności w formie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz NGO zajmujących się tą tematyką.

Główni odbiorcy działań:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 •  pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 •  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego;
 •  kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych);
 •  samorządy terytorialne (w tym instytucje zarządzające regionalnymi programami) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację
  i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;
 •  ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;
 •  inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych;
 •  organizacje pozarządowe;
 •  przedsiębiorcy;
 •  podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.

Województwo świętokrzyskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczął realizację projektu pn. „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 •  poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres Ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Logo projektu