Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Oznaczenie Flaga I Godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach realizuje projekt pn. „Liderzy Kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 5 237 843,43 (dotacja celowa)
Całkowity koszt projektu: 34 895 692,40 PLN

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji oraz Centrów Usług Społecznych na obszarze makroregionu I, tj. woj: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenia instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19.

Model kooperacji był wdrażany w gminach wiejskich, obejmował instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Zawiera opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.

Beneficjenci projektu:

Podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Zaliczają się do nich m.in.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, Policja, sądy (kuratorzy), instytucje kulturalne i oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Działania i ich efekty:

  • Badania fokusowe – Badania przeprowadzane metodą grupowego wywiadu zogniskowanego. Realizowane są na kilku etapach trwania projektu, m.in. w celu rozpoznania potrzeb podmiotów oraz testowania →Modelu Kooperacji. Badania kończą się przygotowaniem raportów obejmujących m.in. wnioski.
  • Model Kooperacji (MK) – Uniwersalny system rozwiązań pomocowych wdrażany przez instytucje w obszarze pomocy społecznej. Zostanie wypracowany i przetestowany w ramach Projektu, co jest jego głównym celem.
  • Partnerskie Spotkania Wymiany Doświadczeń – wyjazdowe spotkania z terenu danego województwa, obejmujące także wizyty w innych podmiotach z sektora.
  • Platforma edukacyjna – strona internetowa https://liderzykooperacji.pl/, która będzie wykorzystywana przede wszystkim w celu prowadzenia działań edukacyjnych i rozpowszechniania informacji o Projekcie. Część materiałów znajdujących się na stronie jest dostępna tylko dla uprawnionych podmiotów.
  • Szkoła Kooperacji – cykl szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych.
  • Zakup środków ochrony osobistej, wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenia instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19.
  • Szkolenia kompetencyjne dla pracowników Centrum Usług Społecznych.
  • Szkolenia dotyczące procesu Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych.
  • Szkolenia dotyczące tworzenia lokalnych planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.

Plakat Dofinansowano Ze środków Budżetu Państwa