Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Oznaczenie Flaga I Godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach realizuje projekt pn. „Liderzy Kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 4 655 373,79 PLN (dotacja celowa)
Całkowity koszt projektu: 31 023 712,56 PLN

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społ. i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. woj: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018r. do 30.11.2022 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich,
  • edukację i poszerzenie wiedzy dotyczącej procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz funkcjonowania centrum usług społecznych (CUS) wśród kadry instytucji pomocy i integracji społecznej.

Model kooperacji będzie wdrażany w gminach wiejskich, ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.

Beneficjenci projektu:

Podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Zaliczają się do nich m.in.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, Policja, sądy (kuratorzy), instytucje kulturalne i oświatowe oraz organizacje pozarządowe

Działania i ich efekty:

  • Badania fokusowe – Badania przeprowadzane metodą grupowego wywiadu zogniskowanego. Realizowane są na kilku etapach trwania projektu, m.in. w celu rozpoznania potrzeb podmiotów oraz testowania →Modelu Kooperacji. Badania kończą się przygotowaniem raportów obejmujących m.in. wnioski.
  • Model Kooperacji (MK) – Uniwersalny system rozwiązań pomocowych wdrażany przez instytucje w obszarze pomocy społecznej. Zostanie wypracowany i przetestowany w ramach Projektu, co jest jego głównym celem.
  • Partnerskie Spotkania Wymiany Doświadczeń – wyjazdowe spotkania z terenu danego województwa, obejmujące także wizyty w innych podmiotach z sektora.
  • Platforma edukacyjna – strona internetowa https://liderzykooperacji.pl/ , która będzie wykorzystywana przede wszystkim w celu prowadzenia działań edukacyjnych i rozpowszechniania informacji o Projekcie. Część materiałów znajdujących się na stronie jest dostępna tylko dla uprawnionych podmiotów.
  • Szkoła Kooperacji – cykl szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych.
  • Szkolenia kompetencyjnych dla kadry pomocy i integracji społecznej, niezbędnych do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), składające się z trzech modułów: zarządzanie i organizacja usług społecznych, opracowywanie i realizacja. indywidualnych planów usług społecznych, organizacja społeczności lokalnej,
  • Szkolenia warsztatowe dla władz gmin i/lub osób przez nich wydelegowanych dotyczących idei tworzenia CUS i procesu DI.
  • Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze deinstytucjonalizacji (DI).
Plakat Dofinansowano Ze środków Budżetu Państwa
The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. Plakat Dofinansowano Ze środków Budżetu Państwa