O Projekcie

O projekcie

Projekt finansowany jest  ze środków unijnych w ramach programu II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu społecznego (DWF) w MRPiPS jest Instytucją Pośredniczącą dla Osi II PO WER w realizacji projektu „Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Projekt obejmuje makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Wartość projektu na makroregion wschodni wynosi 4 341 683,55 PLN ogółem, z czego kwota dofinansowania wynosi 4 211 433,04 zł.

 

Cel i założenia projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadzając jednocześnie szereg nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej. Ustawa, w celu jak najszybszego wdrożenia pożądanych kierunków zmian i uzyskania efektów oraz wartości dodanej nałożyła na samorządy wszystkich szczebli oraz inne instytucje realizujące zadania określone w/w ustawą obowiązek systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadr systemu i jego otoczenia instytucjonalnego. Wykorzystanie funduszy unijnych daje szansę na wsparcie samorządów w realizacji tego obowiązku.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonują jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – wskazane explicite w ustawie – i należą do nich: jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadania wynikające z ustawy realizowane są przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego jako zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakłada się potrzebę współpracy nie tylko na poziomie jednego samorządu, ale również wertykalnie – pomiędzy szczeblami samorządu terytorialnego.

Zakłada się, że rezultatem projektu będzie: :

  • pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami
  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej
  • ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania
  • pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy szczeblami samorządu terytorialnego