Informacje o projekcie

Logotypy funduszy europejskich, Unii Europejskiej, Flaga Polski, Herb Województwa świętokrzyskiego
logotypy funduszy europejskich, flaga Unii Europejskiej, flaga Polski, herb województwa świętokrzyskiego

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Projekt: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w Województwie Świętokrzyskim”
Oś priorytetowa:  9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie: 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług  zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

21 kwietnia 2020 r. Departament |Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ ogłosił – w trybie nadzwyczajnym – nabór wniosków mający na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w regionie. Wezwanie do złożenia projektu było poprzedzone uzyskaniem niezbędnych zgód następujących instytucji:

 • Komisji Europejskiej (KE) –  Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego;
 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR);
 • Ministerstwa Finansów (MF) na nad kontraktację środków w Poddziałaniu 9.2.3 RPOWŚ (PI 9iv);
 • oraz pozytywnej opinii Wojewody Świętokrzyskiego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.

O podjętych działaniach w obszarze zdrowia DW EFS poinformował również Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, jako podmiot partycypujący
w realizację zadań w tym obszarze.

Środki finansowe na nabór wygospodarowano w ramach przesunięć dokonanych w RPOWŚ 2014-2020, zatwierdzonych 02.04.2020 r. przez Ministerstwo Finansów.

Nabór prowadzony był w dniach 22.04.2020 r. – 30.04.2020 r. W efekcie przeprowadzonego naboru dofinansowano projekt własny Województwa Świętokrzyskiego, gdzie liderem projektu został, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.03.2020 r., samorząd województwa.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2035/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. podjęto decyzje o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Dofinansowanie w wysokości 30,2 mln zł (gdzie całkowita wartość projektu wynosiła 32,4 mln zł) przeznaczono na zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom „z pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałym pracownikom placówek ochrony zdrowia, podlegających samorządowi województwa.

Projekt przewidywał objęcie wsparciem 5 placówek ochrony zdrowia, podległych  Woj. Świętokrzyskiemu w następującej wysokości:

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 6,8 mln zł unijnego wsparcia (7,2 mln zł z wkładem własnym),
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze – 2,7 mln zł wsparcia (2,9 mln zł z wkładem własnym),
 • Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – 287 tys. zł wsparcia (372 tys. zł z wkładem własnym),
 • Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – 1 mln zł wsparcia (1,1 mln zł  z wkładem własnym),
 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego – 9,9 mln zł – najwyższa kwota wsparcia w projekcie (10,5 mln zł  z wkładem własnym).

Projekt umożliwił stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla 4 tys. pracowników szpitali   i pogotowia, poprzez zapewnienie im środków ochrony osobistej, przede wszystkim jednorazowej odzieży ochronnej, środków do dezynfekcji, zapewnienie możliwości utylizacji odpadów itd.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie, zgłaszane jesienią przez placówki medyczne, w październiku Departament Wdrażania EFS zwiększył  dofinansowanie dla projektu „Stop wirusowi!” do wartości 32 mln 997 tys. zł (ogólna wartość projektu zwiększyła się do 35 mln 367 tys. zł).

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2858/20 z dnia 28 października 2020 r. podjęto decyzje o zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Dodatkowe pieniądze (prawie 3 mln zł) zostały przekazane do dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na zakup środków ochrony osobistej dla personelu oraz  na niezbędny sprzęt do walki z COVID-19, tj. urządzenia do przeprowadzania testów na obecność wirusa, tunel dezynfekujący z automatycznym pomiarem temperatury.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 r. podjęto decyzje o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Dodatkowo w listopadzie br. ponownie zwiększono dofinansowanie projektu do wartości 34,5 mln zł (ogólna wartość projektu zwiększyła się do 37 mln zł) oraz wydłużono realizację projektu do 30.06.2021 r.

Środki przeznaczono na zwiększenie liczby testów oraz zakup środków ochrony osobistej.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3287/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. podjęto decyzje o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Wartość dofinansowania projektu wynosi ponad 35 mln zł.

Dodatkowe środki (ponad 500 tys. zł) trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup m.in. środków ochrony indywidualnej, testów, oraz środków trwałych tj.: urządzenie do automatycznej izolacji RNA wirusa SARS-CoV-2 , tunel detekcyjny z funkcją dezynfekcji, aparaty do badań USG klatki piersiowej, analizator do szybkich badań PCR czy zamrażarki do przechowywania osocza w tym osocza od ozdrowieńców.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3654/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. podjęto decyzję o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Zwiększono wartość dofinansowania projektu, które wynosi ponad 37 mln zł oraz wydłużono realizację projektu do 31.12.2021 r.
Dodatkowe środki (ponad 2 mln zł) trafiły do: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu do walki z COVID-19,  do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-Co-2 oraz na wykonywanie testów do wykrywania przeciwciał anty SARS-Co-2 oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na zakup pulsoksymetrów dla OSP i mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4189/21   z dnia 25 sierpnia 2021 r. podjęto decyzję o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Dodatkowe środki  (ponad 190 tys.) trafiły do Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, na zakup dodatkowych testów na obecność wirusa SARS-COV-2.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4476/21 z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Dodatkowe środki  (ponad 300 tys.) trafiły do Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, na zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność wirusa SARS-Co-2 oraz na zwiększenie testów do wykrywania przeciwciał anty SARS-Co-2.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4751/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. podjęto decyzję o ponownym zwiększeniu dofinansowania projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Dodatkowe środki  (blisko 3,3 mln zł) trafiły do: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup m.in. środków ochrony osobistej, testów, materiałów do terapii oddechowej, podstawowego sprzętu pomiarowego oraz środków trwałych tj. urządzeń do dezynfekcji metodą zamgławiania, tunelu dezynfekcyjnego, respiratorów, myjni endoskopowej, myjni do bronchofiberoskopów, cieplarki laboratoryjnej, bramek mierzących temperaturę, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup rękawiczek nitrylowych oraz do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
w Podzamczu na zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2 oraz na wykonywanie testów do wykrywania przeciwciał anty SARS-CoV-2.

Opis Projektu

Projekt “Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Departament Ochrony Zdrowia, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne) w partnerstwie   z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 • Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 • Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Okres realizacji Projektu

 • rozpoczęcie realizacji: 01 marca 2020 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji: 30 czerwca 2022 r.

Wartość  Projektu: 44 101 931,38 zł, w tym dofinansowanie 41 147 101,37 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji  o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek   w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Duża część wydatków przeznaczonych jest na zakup środków ochrony indywidualnej, urządzeń do dezynfekcji oraz sprzętu medycznej i niezbędnego wyposażenia. Otrzymane wsparcie zwiększa bezpieczeństwo osób świadczących usługi medyczne w naszym regionie.

Główne cele Projektu:

 1. Wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu.
 2. Wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy.
 3. Wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi.
 4. Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych i społecznych osobom   z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.