Informacje o projekcie

   Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Lider, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej, realizuje projekt pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie z UE: 10 103 705,70 zł
Okres realizacji projektu: 01 marca 2018 r. – 30 listopada 2022 r.
Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Opracowany standard będzie uwzględniał specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji
z lekarzem psychiatrą, czas po okresie hospitalizacji oraz zostanie wdrożony i przetestowany na terenie 5 gmin zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, w tym:

3 gmin na terenie województwa lubelskiego, 1 gminy na terenie województwa podkarpackiego i 1 gminy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:
•    poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie,
•    zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług,
•    zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej (DPS, ZOL, ZOP),
•    zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

Ponadto zostaną przeprowadzone działania edukacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO’s w zakresie stosowania opracowanego oraz wdrożonego standardu.