Zdjecie domku na zielonym tle

CEEB – składanie deklaracji do 30 czerwca 2022 roku

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych mają obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
  • nie później niż do 30 czerwca 2022 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu 1 lipca 2021 r.

Deklaracje można składać w formie:

  • elektronicznej – wykorzystując do tego aplikację na stronie CEEB – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, bez potrzeby wychodzenia z domu.
    Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji (instrukcja składania deklaracji w formie elektronicznej).
  • papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem tradycyjnej poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw należy sporządzić na formularzu:

  • A – w przypadku budynków i lokali mieszkalnych,
  • B – w przypadku budynków i lokali niemieszkalnych.

Brak złożenia deklaracji może skutkować grzywną, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.