Plakat Promujący Webinary

„Chroń bioróżnorodność” – webinary dla samorządów

Rola samorządów w ochronie bioróżnorodności w Polsce jest kluczowa. Działania podejmowane na poziomie lokalnym wpływają nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również na zachowanie i rozwijanie różnorodności biologicznej na terenach miejskich. Zielone obszary w miastach pomagają w zatrzymywaniu wód opadowych, ograniczając erozję gleby i ryzyko powodzi. Rośliny miejskie przyciągają owady, takie jak pszczoły i motyle, które je zapylają i wspierają zachowanie różnorodności gatunkowej. Aby zwiększyć wiedzę samorządowców na temat ochrony różnorodności biologicznej w  miastach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało serię webinarów dla pracowników urzędów gmin.

Podczas spotkań online, które odbędą się w dniach 19-21 września 2023 r. zostaną poruszone następujące tematy:

  1. „Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i określanie potencjału rozwoju zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”;
  2. „Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne z uwzględnieniem aspektów błękitno-zielonej infrastruktury i retencji wody – przykłady”;
  3. „Rozwiązania oparte na przyrodzie w przestrzeni miejskiej (nature-based solutions): projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie”;
  4. „Przygotowywanie SIWZ i SOPZ dla zamówień publicznych dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury”;
  5. „Dostępne źródła finansowania miejskich inwestycji dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury”.

Webinary będą dostępne na stronie kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność” www.bioroznorodnosc.gov.pl