Renata Janik I Wiceprezydent Kielc Marcin Różycki.

Dla dzieci, młodzieży i rodzin: 15 nowych projektów RPO

Wicemarszałek Renata Janik podpisała dziś uroczyście umowy na dofinansowanie 15 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Z szerokiego wachlarza działań edukacyjnych i społecznych, realizowanych w oparciu o fundusze unijne, skorzysta blisko 1400 osób.   

– Po względem finansowym największym przedsięwzięciem, objętym dziś umową o dofinansowanie, jest warty 3,1 mln zł projekt gminy Morawica, który przewiduje utworzenie 11 świetlic dla dzieci i młodzieży – poinformowała wicemarszałek Renata Janik. – Dzięki funduszom unijnym świetlice środowiskowe powstaną w Lisowie, Woli Morawickiej, Radomicach, Brzezinach, Dębskiej Woli, Bieleckich Młynach, Chmielowicach, Morawicy, Chałupkach, Drochowie Górnym i Nidzie. Dzieci będą tam mogły wartościowo spędzać wolny czas, rozwijać pasje i uzdolnienia, a także nadrabiać zaległości w nauce. W projekcie przewidziano także poradnictwo rodzinne, dotyczące tak ważnych tematów jak prawidłowa komunikacja pomiędzy dziećmi i rodzicami, konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, ustalanie zasad funkcjonowania w domu, a także radzenie sobie z uzależnieniami i współuzależnieniami. Z takiej pomocy skorzysta w projekcie co najmniej 15 rodziców.

– Pięć nowych projektów dotyczy podnoszenia jakości kształcenia w szkołach podstawowych – powiedziała z kolei dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Katarzyna Kubicka. – Skorzysta z nich ponad 400 uczniów i blisko 90 nauczycieli. W projektach przewidziano zajęcia dodatkowe z przedmiotów szkolnych: wyrównawcze oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto zajęcia wykraczające poza szkolny standard, m. in. różnego rodzaju warsztaty artystyczne i rozwijające kreatywność dzieci. Bardzo ważnym elementem projektów jest wsparcie kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, są to np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju terapie. Kursy dla nauczycieli dotyczą specjalistycznych zagadnień pedagogicznych oraz nieszablonowych sposobów prowadzenia lekcji, np. opartych na metodzie eksperymentu. Szkoły mają także możliwość zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Wśród przedsięwzięć, objętych umowami o dofinansowanie, są także cztery projekty dotyczące tworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz refundowania kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 – skorzysta z nich 130 rodziców małych dzieci w Kielcach oraz gminach Miedziana Góra i Krasocin. Dwa kolejne projekty dotyczą wprowadzania technologii komputerowych do szkół ogólnokształcących, m. in. poprzez zakupy sprzętu komputerowego dla szkół, prowadzenie „cyfrowych” lekcji oraz szkolenia dla nauczycieli. Skorzysta z nich ponad 350 uczniów z dwóch kieleckich placówek – SP nr 23 oraz II LO im. J. Śniadeckiego. Ze wsparcia skorzystają także uczniowie i nauczyciele trzech kieleckich szkół o zawodowym profilu kształcenia: 100 uczniów z Zespół Szkół Ekonomicznych, 33 uczniów oraz 3 nauczycieli z Niepublicznej Branżowej Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz 120 uczniów i 12 nauczycieli  z Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach, kształcących się w Technikum nr 11 oraz Branżowej Szkole I Stopnia. Każdy uczeń odbędzie 150-godzinny, płatny staż u pracodawcy. Ponadto zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia zawodowe dla młodzieży. Nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i kursów, podnoszących ich kompetencje do kształcenia młodzieży.

 

 

Galeria zdjęć