Radni Młodzieżowego Sejmiku Na Sali Obrad, Szeroki, Ogólny Plan

Młodzieżowi radni przyjęli stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas III sesji przyjęli stanowisko dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. – Doceniamy fakt, iż Młodzieżowy Sejmik został zaproszony do konsultacji tego niezwykle ważnego dokumentu, określającego obszary, cele i kierunki  rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, a tym samym zyskał możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla Świętokrzyskiego. Przedstawione przez nas uwagi mają jeden nadrzędny cel – zatrzymać stale postępującą depopulację regionu świętokrzyskiego. Będziemy w stanie to osiągnąć poprzez stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju – podkreśla Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku.

Gremium to zwraca m.in. uwagę na konieczność budowania wśród świętokrzyskiej młodzieży poczucia przynależności i identyfikacji z regionem, rozwijanie programów dedykowanych młodym ludziom, potrzebę promocji przedsiębiorczości, konieczność zaangażowania młodzieży w działania samorządu województwa w obszarze współpracy zagranicznej. Młodzieżowi radni zwracają również uwagę na zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska, ochroną zdrowia oraz edukacją i szkolnictwem. – Zdiagnozowane przez nas problemy i zaproponowane rozwiązania, na pewno wpłyną na poprawę sytuacji młodych ludzi w Świętokrzyskiem. Dzięki temu będą oni bardziej utożsamiać się z terenem, na którym działają, a w konsekwencji pozostaną w swojej małej ojczyźnie – dodaje Katarzyna Wojdan, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku, przewodnicząca Komisji do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Stanowisko Młodzieżowego Sejmiku zostanie przekazane Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Za aktywne włączenie się w dyskusję nad projektem Strategii chwalił młodzieżowych radnych Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, podkreślając, że to właśnie młode pokolenie będzie w znacznym stopniu beneficjentem zawartych w tym dokumencie zapisów. Pod wrażeniem zgłaszanych przez Młodzieżowy Sejmik uwag do projektu SRWŚ 2030+ był Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, dziękował również za przeprowadzone przez nich konsultacje w swoich środowiskach.

Podczas sesji młodzieżowi radni podjęli również uchwałę w sprawie wskazania Przewodniczącemu Sejmiku kandydatur rekomendowanych przez Młodzieżowy Sejmik do nadania Odznaki Honorowej. Do tego zaszczytnego wyróżnienia zgłoszono profesora Adama Massalskiego oraz Wojciecha Paska, prezesa oddziału PTTK w Końskich. Dokonano także zmian w składach osobowych komisji tematycznych, młodzież zapoznała się również z informacją na temat realizacji konkursu na logo Młodzieżowego Sejmiku, wyraziła również wolę zorganizowania konferencji pod hasłem: “Z Przedsiębiorca na Ty”. Przedsięwzięcie będzie skierowane do młodych mieszkańców regionu świętokrzyskiego, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, pozyskaniem informacji na temat możliwości biznesowych.

Gośćmi sesji byli przedstawiciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach: Sylwester Kasprzyk, Marta Boszczyk i Łukasz Kwiecień. Instytucja ta aktywnie współpracuje z Młodzieżowym Sejmikiem.

Galeria zdjęć