Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Prawie 50 mln złotych otrzymało województwo świętokrzyskie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pieniądze te będą przeznaczone dla Lokalnych Grup Działania i dla gmin na gospodarkę wodno – ściekową. – W bieżącej perspektywie nasz region otrzymał już 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dochodzą dodatkowe pieniądze, to prawie 50 milionów złotych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. W konferencji prasowej wziął też udział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.


Dodatkowe 25 milionów złotych otrzyma kilkanaście samorządów na projekty związane z gospodarką wodno – ściekową. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 2 mln złotych.
– Świętokrzyska wieś wymaga ogromnego wsparcia. Zbilansowaliśmy potrzeby na obszarach wiejskich i okazało się, że potrzeba około 2 mld złotych. W tym, największe środki trzeba przeznaczyć na gospodarkę wodno – ściekową, ponieważ zaledwie 33 procent wiejskich gmin ma kanalizację – mówił Marek Jońca.
Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę oczyszczalni ścieków, ujęć wody lub stacji uzdatniania wody. Dofinansowaniem z tej puli może być objęta także budowa przydomowych oczyszczalni. Do tej pory w ramach operacji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej samorząd województwa zawarł 57 umów na kwotę dofinansowania ponad 70 mln złotych.
W sumie z 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jakie otrzymało Świętokrzyskie do tej pory udało się podpisać umowy na kwotę ponad 305 mln, co stanowi 92 procent przyznanych środków. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Programu LEADER z Lokalnymi Grupami Działania. Teraz także na ten program nasz region otrzymał dodatkowe 23 mln złotych.

kon
W konferencji wzięła udział Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki

– Cieszę się że te pieniądze będą wspierać Lokalne Grupy Działania, bo to one są sercem naszych wsi i miasteczek i to one są ważnym ośrodkiem integracji społecznej. To jest ogromne wsparcie dla świętokrzyskiej wsi i dla Ziemi Świętokrzyskiej – mówiła Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki.
W województwie świętokrzyskim działa 17 Lokalnych Grup Działania. Wsparcie w ramach dodatkowych pieniędzy dla jednego podmiotu wyniesie 1 mln 350 tysięcy złotych.
Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z perspektywy 2014 – 2020 przeznaczone były także na budowę lub modernizację dróg lokalnych, dofinansowanie unijne na te inwestycje wyniosło przeszło 50 mln złotych. Prawie 30 mln złotych przeznaczone zostało na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej. Środki unijne przekazywane były także na budowę lub modernizację targowisk oraz scalanie gruntów.