Dofinansują działania związane z aktywizacją zawodową

Dofinansują działania związane z aktywizacją zawodową

Od 29 marca do 10 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Beneficjentami mogą być m.in. Lokalne Grupy Działania, Powiatowe lub Miejskie Urzędy Pracy, podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. Minimalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych.

Łączna wartość konkursu to ponad 9 milionów złotych. O granty w minimalnej kwocie 100 tysięcy złotych mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (oprócz prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) na przykład Lokalne Grupy Działania, publiczne służby zatrudnienia, czy podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. Ich zadaniem jest przygotować projekt konkursowy związany z: identyfikacją potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania; aktywizacją zawodową obejmującą m.in.: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; zatrudnieniem wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami, wsparciem adaptacyjnym pracownika lub stażysty, praktykanta, wolontariusza; szkoleniem oraz wsparciem indywidualnego opiekuna, a także przedsięwzięcia dotyczące jednorazowego dodatku relokacyjnego dla osoby, która uzyskała zatrudnienie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Wnioski należy składać od 29 marca do 10 kwietnia w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, mieszczącego się przy ul. Witosa 86, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Rynku Pracy, Oddział ds. Polityki Rynku Pracy i Pomocy Technicznej EFS, nr tel.: 41 36 41 625, 41 36 41 624.