Dyplomy Za Ukończenie Kursu Języka Polskiego Jako Obcego (17)

Dyplomy za ukończenie kursu języka polskiego jako obcego / Дипломи про закінчення курсу польської мови як іноземної

Na kursy języka polskiego jako obcego organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” uczęszczało 170 osób. Dziś zajęcia zakończyła jedna z grup, której dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor ROPS Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

Kurs nauki języka polskiego jako obcego na poziomach A2 oraz B1 był skierowany do obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Obecnie kurs dobiega końca – większość z utworzonych łącznie jedenastu grup zajęciowych zakończyła już edukację i otrzymała stosowne zaświadczenia i dyplomy. Na zajęcia łącznie uczęszczało 170 osób.

Kurs był organizowany w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Więcej o projekcie 

Дипломи про закінчення курсу польської мови як іноземної

170 осіб відвідали курси польської мови як іноземної, організовані Регіональним Осередком Соціальної Політики в Кельце в рамах проекту «Свєнтокшиське для України». Сьогодні заняття завершила одна з груп, дипломи та сертифікати про проходження курсу якої вручили: віце-маршалек Рената Янік, директор ROPS Ельжбета Корусь та її заступник Аркадіуш Сліпіковський.

Курс вивчення польської мови як іноземної на рівнях А2 та В1 був спрямований на громадян України, які проживають у Свєнтокшиському воєводстві та прибули до Польщі від 24 лютого 2022 року.

Наразі курс добігає кінця – більшість із загалом створених одинадцяти груп вже завершили навчання та отримали відповідні сертифікати та дипломи. Всього участь у курсі взяло 170 осіб.

Курс було організовано в рамах проекту «Свєнтокшиське для України», який реалізує Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства в Кельце в рамах Регіональної Операційної Програми для Свєнтокшиського Воєводства, співфінансованої з коштів Європейського Соціального Фонду на 2014-2020 рр. в рамах Пріоритетної осі 9 – Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю, Захід 9.1 – Активна інтеграція, що збільшує шанси на працевлаштування. Więcej o projekcie 

 

Logotypy funduszy europejskich, Unii Europejskiej, Flaga Polski, Herb Województwa świętokrzyskiego