Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania

Dyskutowali o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i nowej perspektywie finansowania

Zarząd Województwa spotkał się dziś z dyrektorami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w celu omówienia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną. – To bardzo ważne robocze spotkanie, dzięki któremu wyznaczymy kierunki działania na najbliższe dziesięć lat. Praca nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ będzie z pewnością trudna, ale zespołowa, partnerska, społeczna – zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, do przygotowywania aktualizacji i nowego dokumentu Zarząd podchodzi etapami. – Na początek zmodyfikujemy obecny dokument dostosowując założenia do oczekiwań Komisji Europejskiej. Natomiast w nowej Strategii na pewno uwzględnimy sygnały płynące ze wszystkich grup społecznych. Konsultacje na szczeblu samorządowym już się rozpoczęły. Chcemy jako Zarząd, aby ten dokument był spójny i jak najlepiej odpowiadał potrzebom mieszkańców regionu – tłumaczył marszałek. Część inicjatyw, zdaniem marszałka Bętkowskiego, będzie kontynuowanych np. rozwój komunikacji drogowej z uwzględnieniem arterii lokalnych, transport kolejowy, sfera projektów społecznych, wyrównujących dysproporcje oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo. – Oczywiście stawiamy też na przedsiębiorczość, która jest motorem pozytywnych zmian w każdym województwie – nadmienił.

 

Img 2498

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie powoływania grup roboczych, specjalistów i ekspertów z każdej branży sektora publicznego, prywatnego, nauki przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy utworzą zespoły liderów, wskazując priorytetowe kierunki rozwoju w obszarze ekonomii, spraw społecznych, infrastruktury. Omówione zostały też zasady powołania zespołu zadaniowego, który będzie koordynował prace nad Strategią w imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa, akceptującego kluczowe postanowienia. – Etap konsultacji społecznych – warsztaty, konferencje, wytyczenie działań, ustalenie priorytetów, to najważniejsze aspekty Strategii, bez których nie można dobrze planować rozwoju – stwierdził Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Strategia rozwoju województwa to nadrzędny dokument wyznaczający cele i główne kierunki rozwoju regionu, uchwalany przez Sejmik Województwa. Pierwszy dokument – Strategia
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – uchwalony został 30 czerwca 2000 roku i wskazywał cele oraz identyfikował programy wojewódzkie służące ich realizacji. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej akt ten znowelizowano, tak by włączyć instrumenty unijnej Polityki Spójności w realizację celów rozwoju województwa. Kolejna Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego obejmująca okres do roku 2020, stanowiła podstawę programowania operacyjnego dla perspektywy finansowej 2007-2013, w szczególności do określenia priorytetowych osi interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zmiany krajowych i europejskich warunków rozwoju spowodowały konieczność uporządkowania dokumentów strategicznych i dostosowanie ich do wyznaczonych przez Komisję Europejską w Strategii „Europa 2020” kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Projekt dokumentu „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”, zakładającym zrównoważony rozwój kraju, w tym aktywizację i wykorzystanie potencjału również mniejszych miast, stał się przyczynkiem do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.