Posiedzenie Zarządu Województwa 24 Kwietnia

Działania kulturalne ze wsparciem samorządu województwa

380 tysięcy złotych to kwota jaką Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 roku. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa podjął uchwałę o udzieleniu dotacji dla 72 zadań, w tym 45 wydarzeń kulturalnych realizowanych w różnych formach, 16 wydawnictw oraz 13 zadań promujących dziedzictwo kulturowe.


Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego konkurs wpłynęły 202 oferty, z czego 48 zostało odrzuconych z uwagi na uchybienia formalne. Ostatecznie 154 oferty zostały poddane ocenie merytorycznej. Szczególną uwagę komisji oceniającej wnioski zwróciły zadania charakteryzujące się różnorodnością i innowacyjnością form realizacji o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, które wzbogacają ofertę kulturalną regionu o nowe propozycje, a także mobilizują mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Decyzją Zarządu Województwa przeznaczona kwota 380 tys. zł została podzielona na trzy rodzaje zadań:

  • 240 tys. zł na WYDARZENIA, tj. organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i promocji kultury województwa świętokrzyskiego,
  • 70 tys. zł na WYDAWNICTWA, czyli wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego,
  • 70 tys. zł na realizację zadań z zakresu DZIEDZICTWA – realizację inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 odbywających się pod hasłem ,,Smaki Dziedzictwa”.