Student 4311732 960 720

Dziś rusza nabór wniosków do projektu „Świętokrzyski program stypendialny”

Projekt pn. „Świętokrzyski program stypendialny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Zakłada przyznanie 210 stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów ogólnokształcących oraz 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.


Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie.

W ramach projektu każdy ze stypendystów będzie otoczony opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500,00 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 2 580 000 złotych.