Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu

W związku z trwającymi pracami nad nową Strategią Rozwoju Województwa, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Celem tego działania jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących w województwie oraz zaprogramowanie w Strategii odpowiednich mechanizmów interwencji publicznej.

Jakie projekty są poszukiwane?

Przyjęta w dniu 17 września br. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 promuje rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. W myśl idei współzarządzania, a co za tym idzie dzielenia się odpowiedzialnością, najlepszym sposobem działania może być tworzenie partnerstw i porozumień dla realizacji wspólnych inicjatyw. Dlatego w kolejnym okresie programowania jeszcze większy nacisk położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć o wymiarze ponadlokalnym, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów oraz projektów o charakterze  partnerskim – angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego.

 

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego – podmioty publiczne i prywatne.

 

Jak można zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić poprzez wypełnienie formularza umieszczonego poniżej i przesłanie go do dnia 25 października 2019 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: strategia2030@sejmik.kielce.pl

 

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy kierować do pracowników Oddziału ds. Programowania Strategicznego i Analiz w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, tel. 41 36 58 185 strategia2030@sejmik.kielce.pl

Formularz zgłaszania projektów strategicznych dla rozwoju woj. świętokrzyskiego