Finał prac nad strategią

Finał prac nad strategią

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Zakończyły się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, a radni wojewódzcy podczas ostatniej sesji Sejmiku jednogłośnie ją przyjęli. Jak ocenia pan te dwa lata pracy?

– Do aktualizacji Strategii przystąpiliśmy w marcu 2011 roku. Wówczas to formalnie Sejmik Województwa zatwierdził tryb, zasady i harmonogram prac nad jej zmianą. Przyjęliśmy, że praca nad aktualizacją Strategii będzie miała charakter ekspercko – społeczny. Dzięki aktywnej roli zewnętrznych ekspertów, zaliczanych do grona autorytetów  polityki regionalnej, udało się w projekcie Strategii zawrzeć obiektywne spojrzenie na wiele ważnych zagadnień rozwojowych, rzetelnie i bezstronnie zdefiniować pozycję Województwa Świętokrzyskiego wśród innych polskich regionów. Podjęliśmy także wysiłek, by głos możliwie jak największej liczby środowisk został uwzględniony na każdym etapie tworzenia nowego dokumentu Strategii. Przypomnę tylko, że w procesie tym czynnie uczestniczyło osiem kilkudziesięcioosobowych tematycznych grup roboczych, powołany przez Zarząd Województwa Zespół Koordynacyjny, czy Rada Konsultacyjna ds. rozwoju regionu. W jej skład weszły znane osoby z naszego województwa.

Tak duży udział różnych środowisk w tworzeniu Strategii spowodował, że zawarto w niej wyważone i przemyślane zapisy, które stanowiły w wielu przypadkach pozytywny kompromis osiągnięty podczas dyskusji oraz zgłaszanych uwag i wniosków. Bardzo intensywny charakter miały też konsultacje społeczne aktualizowanej Strategii. W listopadzie i grudniu 2012 roku przeprowadziliśmy wiele spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu czy organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze. Znaczna część z ponad 230 zgłoszonych wówczas uwag i propozycji została w projekcie Strategii uwzględniona, by wzmocnić jej wymiar społeczny.

– Porównując formę aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z dotychczasowymi strategiami, opracowywanymi zarówno w naszym regionie jak i na szczeblu krajowym, wyraźnie zwraca uwagę jego kompaktowy charakter.

– Naszym zamysłem było uczynienie z nowej Strategii dokumentu nowoczesnego, który  zachęcałby do lektury nie tylko osoby zajmujące się problematyką rozwoju regionalnego, ale także jak największą liczbę mieszkańców województwa chcących uczestniczyć w procesach rozwojowych.  

– Jakie będzie znaczenie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w kontekście nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020?

– Nie bez przyczyny aktualizacja Strategii przeprowadzona została właśnie w tym momencie. W ostatnich dwóch latach nastąpiło wiele zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w jej zapisach. Aktualizowane są sukcesywnie krajowe dokumenty strategiczne, z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego na czele. Zmiany zachodzą także w celach polityki spójności Unii Europejskiej na kolejną perspektywę finansową 2014-2020, która służyć ma przede wszystkim wdrożeniu założeń Strategii Europa 2020, zorientowanej przede wszystkim na rozwój oparty na innowacyjności, racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego oraz wzmocnieniu kapitału społecznego. Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego musi uwzględnić wszystkie te uwarunkowania, by stać się podstawą strategiczną m.in. dla opracowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Czy pana zdaniem województwo zdoła efektywnie wykorzystać środki unijne, planowane do wydatkowania w latach 2014-2020?

– Nadzorując na bieżąco prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim prace, których celem jest przygotowanie regionu do nowej odsłony unijnej polityki spójności oraz analizując bardzo dobre wyniki wdrażania programów operacyjnych obecnej perspektywy finansowej, jestem przekonany, że Województwo Świętokrzyskie posiada odpowiedni potencjał, by efektywnie wspomóc swój rozwój środkami z Brukseli. Należy pamiętać, że cele stawiane przed polityką spójności w latach 2014-2020 są bardziej niż dotychczas skoncentrowane na aspektach gospodarczych. Fundusze unijne mają stanowić potężny bodziec rozwojowy dla gospodarki, m.in. poprzez inwestycje w takie czynniki wzrostu, jak nowoczesne technologie oraz kreatywność i wykształcenie społeczeństwa.