Spotkanie Na Temat Wsparcia Regionalnego Systemu Ochrony Zdrowia (09)

Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej

Przedstawiciele poradni, zespołów środowiskowych i leczniczych, zajmujący się opieką psychiatryczną mieszkańców powiatów oraz przedstawiciele jednostek samorządów powiatowych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rozwijanie usług związanych ze zwiększeniem dostępu do wieloaspektowej pomocy psychiatrycznej.

– Plany dotyczące opieki psychiatrycznej są bardzo rozległe – deinstytucjonalizacja leczenia, przeniesienie punktu ciężkości na opiekę nad pacjentem w jego środowisku życia, usprawnienie opieki medycznej, merytorycznej i społecznej pozwoli na odciążenie szpitali oraz da pozytywny efekt chorym. Bardzo ważną inicjatywą jest tworzenie w każdym powiecie Centrów Zdrowia Psychicznego. Takie wielokierunkowe, pilotażowe działanie jest już realizowane w Sandomierzu – mówiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodała, na wprowadzenie tych kierunków rozwoju opieki psychiatrycznej przeznaczono spore sumy zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. – Mam nadzieję, że przedstawione przez Departamenty Wdrażające EFS i EFRR propozycje finansowania będą dobrym bodźcem do tworzenia kompleksowej oferty opieki psychiatrycznej w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego- podkreśliła dyrektor Nocuń.

Podmioty lecznicze  wskazane przez starostwa, zajmujące się opieką psychiatryczną, będą mogły pozyskać pieniądze, pochodzące z funduszy europejskich, na dwa typy działań. Pierwsze związane jest z dostosowaniem pomieszczeń. Na ten cel przeznaczono środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie inwestycji może wynieść blisko 4 miliony złotych. Konkurs będzie ogłoszony pod koniec maja bieżącego roku, a nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu.
Zadania z zakresu tworzenia i działalności ośrodków leczenia środowiskowego, oddziałów dziennych w powiatach oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym: zatrudnienie personelu, oferowanie pomocy zdrowotnej, pielęgnacyjnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do pacjentów i osób z ich otoczenia, mogą być finansowane z RPO WŚ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota alokacji w tym przypadku wynosi prawie 15 milionów złotych. Dokumentacja konkursowa jest w trakcie tworzenia, a szczegółowe warunki aplikowania będą podane do wiadomości pod koniec tego roku.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość praktycznego poznania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, którą zaprezentowali przedstawiciele merytorycznych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja