Dyrektor Janusz Prezentuje Nowy Program Regionalny Unijny.

Fundusze unijne do konsultacji

W Busku – Zdroju w Oranżerii Domu Zdrojowego odbyły się kolejne konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Tym razem z przedstawicielami samorządów lokalnych, przedsiębiorcami i reprezentantami organizacji lokalnych spotkali się: Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Trwające w naszym regionie od 2 tygodni konsultacje społeczne przewidywanego programu regionalnego na lata 2021-2027 mają dać odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:

– jakie są oczekiwania samorządowców, przedsiębiorców i społeczności danego terenu wobec propozycji programu?

– jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie unijnej ?

– na jakie zadania będzie można przeznaczyć funduszowe wsparcie ?

–  i jakie są priorytety w tym zakresie na najbliższe lata ?

W ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta część programu została podzielona na siedem priorytetów:

 • Konkurencyjna gospodarka – ponad 223 mln euro
 • Region przyjazny dla środowiska – 352, 8 mln euro
 • Mobilność miejska – 40 mln euro
 • Dostępne Świętokrzyskie – 140 mln euro
 • Wspólnota i przestrzeń – 150 mln euro
 • Świętokrzyskie dla wszystkich – 104,5 mln euro
 • Pomoc Techniczna – 40,6 mln euro

W priorytecie 2 „Region przyjazny dla środowiska” najwięcej, bo aż 120, 8 mln euro zostanie przeznaczonych na efektywność energetyczną i w tym działaniu nadal będzie realizowana wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach działania „Zielona energia” nacisk zostanie położony na pozyskiwanie energii z powietrza, ziemi i wody. 12 mln. euro przewiduje się wydać na gospodarkę odpadami, w tym na instalacje do odzysku, budowę, rozbudowę i modernizację  Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie do recyklingu i upcyklingu materiałów, czyli ich twórcze wykorzystanie. W tym działaniu nadal pozostaje otwarte pytanie, co robić z odpadami, gdyż Unia Europejska dopuszcza spalanie jedynie odpadów medycznych. W ramach tego działania będą fundusze na usuwanie azbestu z dachów i na rekultywację i remediację terenów zdegradowanych, np. przeznaczenie zdegradowanego terenu na park.

W działaniu 2.6 „Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej” ( 40 mln euro) będzie można uzyskać fundusze na:

 • opracowanie i aktualizację dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych, takich jak rezerwaty ( które nie pokrywają się z obszarami Natura 2000) i parki krajobrazowe
 •    zachowanie i odtworzenie siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków na obszarach chronionych ( ochrona czynna, ale też diagnoza i identyfikacja zagrożeń, zwalczanie gatunków inwazyjnych oraz monitoring obszarów chronionych, m.in. z wykorzystaniem geoinformacji
 •  infrastrukturę miejsc edukacji ekologicznej
 •  infrastrukturę centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki i ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt
 •    ograniczanie antropopresji poprzez budowę i rozwój infrastruktury w celu ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo ( m.in. ciągi rowerowe i ścieżki edukacyjne)
 • błękitno-zieloną infrastrukturę , mającą na celu ochronę bioróżnorodności, w tym na obszarach miejskich
 • remediację terenów zanieczyszczonych oraz rekultywację terenów zdegradowanych ( w tym składowisk odpadów), przywrócenie na cele przyrodnicze
 •   budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych dla obszarów, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niezasadna
 • edukację dotyczącą ochrony przyrody jako elementu projektu

W ramach tego działania będą przyjmowane projekty np. na ochronę parku, w tym na budowę ławek, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ale pod warunkiem, że celem projektu będzie ochrona roślin i zwierząt, a nie turystyka. Ścieżki i ciągi muszą być tak zaprojektowane, by turyści nie chodzili i nie niszczyli przyrody.

Założenia Europejskiego Funduszu Społecznego prezentowała dyrektor Katarzyna Kubicka. Na priorytety tegoż funduszu przeznaczono 352 mln euro:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców
 • Edukacja na wszystkich etapach życia
 • Usługi społeczne i zdrowotne
 • Aktywni na rynku pracy
 • Pomoc Techniczna

W tym na działanie 7.2 „Poprawa dostępu do profilaktyki i rehabilitacji ułatwiającej powrót na rynek pracy” – 8,9 mln euro. Tu zostanie położony nacisk m.in. na rehabilitację mężczyzn po raku prostaty i chorych na schorzenia kardiologiczne.

Działania z priorytetu 10 – „Aktywni na rynku pracy” omawiała Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. W tym działaniu znajdą się fundusze na:

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych – 74,2 mln euro
 • wsparcie osób młodych (projekty OHP) – 6 mln euro
 • zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących – 16 mln euro
 • kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie – 550 tys. euro
 • konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw – 13 mln euro
 • działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy –3 mln euro

W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Gawin, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, samorządowcy z terenu powiatu buskiego, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa oraz przedstawiciele przedsiębiorców i lokalnych społeczności.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędzie się w piątek, 15 października w Ostrowcu Świętokrzyskim (Hotel Red). Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również  za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

 

 

 

Galeria zdjęć