Andrzej Pruś, Renata Janik, Andrzej Bętkowski, Minister Małgorzata Jarosińska Jedynak, Jacek Sułek I Katarzyna Kubicka Z Podpisanym Aneksem W Dłoniach

II posiedzenie Komitetu Monitorującego. Dodatkowe prawie 246 mln zł z budżetu państwa!

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbywa się dziś drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Biorą w nim udział m.in.: przewodniczący Komitetu marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodnicząca wicemarszałek Renata Janik a także reprezentujący Związek Województw RP przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Gościem posiedzenia jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wizyta Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak stała się okazją do podpisania aneksu nr 1 do Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem kwoty budżetu państwa na uzupełnienie wkładu własnego projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Umowę w tej sprawie zawarli z minister Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i wicemarszałek Renata Janik. Podpisana dziś umowa opiewa na kwotę o 47 milionów złotych większą niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych związanym z uzupełnieniem wkładu własnego do projektów, które będą realizowane przy wsparciu środków europejskich rząd postanowił dofinansować poprzez środki budżetu państwa wszystkie programy regionalne zarządzane przez marszałków województw ale też programy krajowe. Na ten cel przeznaczyliśmy 8 miliardów 700 milionów złotych, które uzupełnią programy regionalne – powiedziała przed uroczystym podpisaniem umowy Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Prawie 246 milionów złotych to środki, które uzupełnią wkład własny w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Prawie połowa tej kwoty uzupełni środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a pozostała część czyli 129 milionów złotych to pieniądze, które uzupełnią wkład własny w projektach realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego+ – dodała minister.

Jak podkreślała, dzięki temu odciążone zostaną budżety jednostek samorządu terytorialnego a organizacje pozarządowe otrzymają szanse na realizowanie swoich projektów. W większości przypadków projekty realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego+ nie będą wymagały żadnego wkładu finansowego organizacji pozarządowych, bo dofinansowanie może w tym przypadku sięgnąć nawet 100 procent. Podpisana dziś umowa opiewa na kwotę o 47 milionów złotych większą niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

– Pragnę gorąco podziękować za wzorową współpracę z panią minister i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki temu procedury związane z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przebiegają szybko, z korzyścią dla naszego województwa – powiedział po podpisaniu aneksu marszałek Andrzej Bętkowski.

– To ogromne środki finansowe dzięki którym beneficjenci będą wnosili mniejszy wkład własny – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – W najbliższym czasie zostaną uruchomione środki i ogłoszone konkursy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związane z instrumentami finansowymi, natomiast jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, planowane są konkursy między innymi na świetlice środowiskowe.

Ponadto podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego podejmują uchwały m.in. w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla wielu działań, między innymi z zakresu: infrastruktury B+R przedsiębiorstw, infrastruktury wodno-ściekowej, mobilności miejskiej, rozwoju transportu zbiorowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu, wsparcia zdrowotnego świętokrzyskich pracowników, programów rehabilitacyjnych ułatwiających powrót na rynek pracy, podnoszenia jakości kształcenia, rozwoju szkolnictwa branżowego i wsparcia edukacji osób dorosłych, aktywnej integracji społecznej i zawodowej, zwiększenia dostępności usług społecznych i zdrowotnych, wsparcia rodzin oraz pieczy zastępczej, podnoszenia potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działań na rzecz osób zagrożonych utratą pracy.

Przypomnijmy, iż decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła fundusze europejskie zakontraktowane w programie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

 • projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
 • projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym.

Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców:

 • Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
 • Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska
 • Priorytet 3. Fundusze Europejskie na mobilność miejską
 • Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego
 • Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego
 • Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych
 • Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo
 • Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia
 • Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne
 • Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy
 • Priorytet 11. Pomoc Techniczna EFRR

Do najważniejszych obszarów, na które zostaną przeznaczone fundusze europejskie w nowej perspektywie, należą:

 • projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz wspierające rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw – 215 mln EUR
 • projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową (w tym budowę kanalizacji), gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej – 355 mln EUR
 • projekty związane z infrastrukturą w transporcie – na drogi wojewódzkie zostanie przeznaczone 85,5 mln EUR, czyli 45% alokacji transportowej. Dzięki tym uzgodnieniom będziemy mogli zrealizować kluczowe dla województwa inwestycje drogowe, w tym obwodnice, które ograniczą ruch samochodowy w miastach i wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto 54,5 mln EUR przeznaczymy na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ścieżki rowerowe oraz 50 mln EUR – na wspieranie mobilności miejskiej.
 • projekty wspierające rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury w kulturze i turystyce – łącznie na ten cel przeznaczymy 104,5 mln EUR.
 • projekty partnerskie, które będą odpowiedzią na problemy danego obszaru i potrzeby społeczności lokalnej. Będą temu służyć instrumenty terytorialne, takie jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Inny Instrument Terytorialny (IIT), który jest nowym instrumentem i będzie wdrażany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027, będzie również wdrażany instrument RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Instrumenty terytorialne zachęcą do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów, a na ich wdrażanie przeznaczymy 145 mln EUR.
 • działania zdrowotne, społeczne, edukacyjne oraz wsparcie rynku pracy w ramach EFS+ – prawie 405 mln EUR