INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Nabór wniosków w 2023 /realizacja inwestycji w roku 2024/

Do 30 listopada roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Jest to ustawowe zadanie samorządu województwa, wynikające z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Zgodnie z ustawą, zadanie to może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Dofinansowanie robót budowlanych może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót
  i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
  na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
 3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych winien prowadzić działalność rehabilitacyjną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji  zawodowej i społecznej (…).

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

 1. mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub były w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu, będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

a) 30% kosztów realizacji zadania –  w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą;

b) 50% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą.

Dofinansowanie robót nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

 Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

 

Miejsce składania wniosków:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Budynek C2, III p., pokój 311 (sekretariat)

Telefon – (41) 395-12-42,

 

Adres do korespondencji: 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej – pok. Nr 335, tel. (41) 395-19-39

Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO zamieszoną we wniosku.

Godziny urzędowania:  7:30 – 15:30

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. U.2023.682 ze zm.).

 

Załączniki:

Wniosek