Wicemarszałek Renata Janik I Wicemarszałek Marek Bogusławski Podczas ObradŚwiętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku. W obradach uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski. Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

– Każdego roku staramy się aby te środki na program współpracy z organizacjami pozarządowymi były coraz większe. W nadchodzącym roku na wsparcie tych organizacji jest zaplanowane ponad 6,6 mln złotych. To więcej niż w tym roku. Staramy się tak działać, aby wszystkie organizacje miały podobne szanse na pozyskanie funduszy –  podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Nadrzędnym celem „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi” jest zaspakajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa. Zlecanie realizacji zadań następować będzie na podstawie ogłaszanych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.

Zadania, które zostaną realizowane w ramach Programu będą miały na celu włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych, poprawę warunków życia oraz dadzą możliwość poszerzania aktywności społecznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Dofinansowane zadania merytorycznie będą obejmować szeroki wachlarz działań wspierających i aktywizujących osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym np. z powodu alkoholizmu, przemocy, narkomanii czy innych problemów społecznych. Program obejmuje również wsparcie w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej, nauki czy oświaty i wychowania.

Galeria zdjęć