Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 512 z późn. zm.) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami.:

  • w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób,
  • w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia.

W związku z powyższym informuję o możliwości udziału mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku, która odbędzie się na sesji Sejmiku w dniu 14 lipca 2020 r. w Sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, o godz. 10.00.

Pisemne zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego wraz z listą minimum 500 podpisów poparcia należy składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce (II piętro budynek C2, sekretariat p. 201), najpóźniej do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłaszający proszeni są również o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu.

Raport znajduje się pod adresem:  http://bip.sejmik.kielce.pl/download/74076-uchwala-nr-2136-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/7839-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-podjete-w-2020-roku.html

Wzór formularza zgłoszeniowego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś