Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1668) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do Przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego sejmiku.

W związku z powyższym informuję o możliwości udziału mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku, która odbędzie się na sesji Sejmiku w dniu 28 czerwca 2021 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, o godz. 10.00. Zaznaczam, że obrady będę prowadzone w trybie hybrydowym, a zatem istnieje możliwość udziału w debacie online, do czego zachęcam z uwagi na potrzebę ograniczenia ryzyka związanego z COVID-19. Stosowny link do wideokonferencji zostanie wysłany osobom, które spełnią wymagania formalne oraz wyrażą chęć udziału w debacie w takiej formie.

Zgłoszenia najpóźniej do 25 czerwca

Pisemne zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego wraz z listą minimum 500 podpisów poparcia należy składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce (budynek C2, II piętro, sekretariat pokój 201), najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Proszę również o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu.

Raport znajduje się pod adresem: bip.sejmik.kielce.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś

 

Plik do pobrania

  • Wzór formularza zgłoszeniowego (plik w formacie Word o rozmiarze 400 kB) pobierz wzór formularza
  • Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku (plik w formacie pdf o rozmiarze 11,6 MB) pobierz Raport