Informacja o rozpoczęciu konsultacji i konsultacji społecznych

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 z późn. zm.), uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. nr 217, poz. 2537), a także uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom i konsultacjom społecznym Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.


1. Celem konsultacji i konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii oraz wniosków na temat Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmujące zasięgiem swojego działania teren Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a także mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały, w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia projektu konsultowanej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Opinie, uwagi i wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sek.oz@sejmik.kielce.pl na formularzu lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w godzinach pracy Urzędu) lub – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

5. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

6. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach wymienionych w pkt 2.

7. Uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

9. Informacja o wynikach konsultacji społecznych a także sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, po rozpatrzeniu i przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro

10. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada i szczegółowych informacji udziela: Departament Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342-10-36.

Projekt uchwały Sejmiku

Formularz konsultacji

Uchwała nr 2443/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020

Uchwała nr 2443/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r