Img 1966

Intensywne 2 miesiące pracy Zarządu Województwa

Ponad 200 uchwał, nowe inicjatywy i nabory środków unijnych, cykl spotkań z potencjalnymi beneficjantami oraz przygotowania do nowej perspektywy finansowej – to efekty dwumiesięcznej działalności nowego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dziś przedstawione zostały szczegóły działań podejmowanych przez władze województwa.

W specjalnym briefingu prasowym, zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, członkowie Zarządu: Marek Bogusławski i Mariusz Gosek oraz przewodniczący Sejmiku Województwa, Andrzej Pruś.

– Obecny Zarząd pracuje od 2 miesięcy, w trakcie których mieliśmy jeszcze okres świąteczno – noworoczny. Od pierwszych dni pracujemy bardzo ciężko nad usprawnieniem wydawania środków unijnych i otworzeniem się na beneficjentów. W tym celu wyszliśmy z inicjatywą cyklu spotkań na początku każdego roku, w których biorą udział przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy informować samorządowców o tym, jakimi środkami dysponujemy. Odbyło się już sześć takich spotkań, podczas których obecni byli również dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnych za środki unijne. 31 stycznia zorganizowaliśmy również spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego, by zachęcić szkoły i instytucje do rozwoju poprzez fundusze unijne. Planujemy spotkania skierowane do przedsiębiorców, by kompleksowo informować ich o tym, jakie mają możliwości – mówiła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Przedstawiła ona również trzy nowe nabory wniosków dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 100 mln złotych według nowej formuły, umożliwiającej sięgnięcie po dotacje firmom, które do tej pory w obecnym RPO nie uzyskały wsparcia.

– W pierwszym konkursie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych. W drugim maksymalna intensywność dofinansowania wyniesie aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych do maksymalnie €200 tys. Szczególnie interesujący jest trzeci konkurs, w którym znalazła się niestosowana dotychczas nowość. W jego ramach możliwe będzie dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw z zastosowaniem maksymalnej kwoty wsparcia na poziomie 200 tys. złotych dla jednego przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść aż 100% kosztów kwalifikowanych. Alokacja tego konkursu to 20 mln złotych. Zwracamy również uwagę na uproszenie dokumentacji, bo mamy sygnały od wnioskodawców, że jest ona zbyt rozbudowana. Podczas niedawnej wizyty w Kielcach, komisarz Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Departamencie Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej był bardzo zadowolony z naszych inicjatyw – dodała Renata Janik.

Decyzjami Zarządu ważne zmiany zajdą również w pozyskiwaniu tzw. funduszy miękkich. Zarząd Województwa w szybkim tempie doprowadził do podpisania porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidującego możliwość finansowania przez tę instytucję wkładu własnego organizacji pozarządowych w projektach RPO.

– Będzie to ogromne wsparcie dla tych instytucji, a w ubiegłym roku niestety zrezygnowano z podpisania takiego porozumienia – powiedziała Renata Janik.

Zarząd poinformował również o przeprowadzeniu dogłębnej analizy zgłaszanych przez beneficjentów projektów oraz popytu na współfinansowanie w poszczególnych działaniach RPOWŚ 2014 – 2020. Analiza ta ujawniła co najmniej kilka obszarów deficytowych, w których pierwotnie założona alokacja środków nie jest w stanie zaspokoić faktycznego popytu. Dlatego zdecydowano się na podjęcie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat możliwości relokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi.

– Nie ma również żadnego opóźnienia w realizacji tzw. Voucherów w ramach projektu “Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w Regionie Świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze, a w ramach specjalnej kampanii informacyjno – promocyjnej dla wszystkich zainteresowanych, 28 lutego zainaugurowany zostanie cykl spotkań informacyjnych. Prawidłowo jest również realizowany harmonogram prac Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. obecnie w ramach 7 grantów 390 uczniów odbywa właśnie kształcenie praktyczne w 50 przedsiębiorstwach naszego regionu. Kolejny nabór planowany jest do ogłoszenia na przełomie lutego i marca – informowała Renata Janik.

Dokonano również rewizji merytorycznej projektu “nie jesteś sam”, w wyniku której uznano, że niewłaściwie wykonana została diagnoza poprzedzająca realizację działań, dlatego odstąpiono od realizacji tego projektu w założonej formule, nie rezygnując jednocześnie z planów wsparcia osób starszych.

– Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa działają sprawie na podstawie przyjętej 10 grudnia uchwały kompetencyjnej, w wyniku której zostały wdrożone już pewne zmiany w schemacie organizacyjnym. Podejmujemy stosowne uchwały bez żadnych opóźnień czy tworzenia zagrożeń, dbając o merytoryczne i rytmiczne działania – powiedział podczas briefingu członek Zarządu Województwa, Mariusz Gosek.

Zarząd przedstawił również bardzo dobrą wiadomość mieszkańców powiatu starachowickiego.

– Udało nam się znaleźć środki w jednym z działań na wsparcie Oddziału Kardiologii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, który otrzyma ponad 1,3 mln złotych. Cieszymy się, że pacjenci będą mogli skorzystać z tych środków – powiedział członek Zarządu Województwa, Marek Bogusławski.

– To był bardzo istotny wniosek ze względów społecznych. Był on na liście rezerwowej i dziękuję Zarządowi, że pochylił się nad tą kwestią, bo pokazuje to, że zagadnienia społeczne są dla niego najważniejsze. To pierwszy krok do coraz wyższego poziomu usług medycznych – dodał przewodniczący Sejmiku Województwa, Andrzej Pruś.

Galeria zdjęć