Spotkanie Interreg

Interreg. Dobre praktyki współpracy

Jak programy Interreg wpływają na rozwój regionów Polski Wschodniej, jakie korzyści przynosi współpraca międzynarodowa i jakie wyzwania stawia przed samorządami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej – o tym rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się w środę, 16 czerwca. Jej gościem i prelegentem był Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.


„Znaczenie programów Interreg w rozwoju województw Polski Wschodniej” – pod takim hasłem w formie hybrydowej odbyła się konferencja, której gospodarzem był samorząd województwa lubelskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionów partnerskich, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz partnerów zagranicznych. Podczas spotkania omawiano dobre praktyki oraz przykłady projektów realizowanych w ramach programów Interreg. Dyskutowano także o możliwościach rozwoju współpracy międzynarodowej w województwach Polskich Wschodniej w nadchodzącej perspektywie finansowej UE na lata 2021 -2027.

Województwo świętokrzyskie ma bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach trzech programów: Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego.

– Niezwykle istotne jest to, że doświadczenia z realizacji projektów międzynarodowych wykorzystujemy podczas prac nad takimi strategicznymi dokumentami, jak nowy program regionalny na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” czy strategia rozwoju województwa – podkreślił podczas swojego wystąpienia Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W naszym regionie w ramach Interreg realizowane są projekty w czterech obszarach – wsparcia sektora MŚP („ATM for SME’s”), efektywnego wykorzystania infrastruktury kulturalnej i zasobów dziedzictwa narodowego („KEEP ON”), odnawialnych źródeł energii (RESINDUSTRY” i „ENERSELVES”) oraz innowacji w biogospodarce (“RDi2Club”).

– Programy te, realizowane w szerokim, międzynarodowym partnerstwie, nie tylko przynoszą korzyści dla województwa, ale i służą wsparciu polityki regionalnej – dodał marszałek Bętkowski.

Jak podkreśliła podczas konferencji – Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dzięki programom Interreg udało się nawiązać współpracę z 17 krajami oraz 67 organizacjami. Partnerstwo to przekłada się nie tylko na wymianę doświadczeń czy dzielenie się dobrymi praktykami, ale i konkretne działania, jak choćby finansowe wsparcie w postaci pożyczek dla przedsiębiorców, co ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu wywołanego pandemią.

Spore zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził projekt „KEEP ON”, który skupia partnerów z krajów Europy, mających doświadczenie w efektywnym zarządzaniu bogatym dziedzictwem kulturowym. Co warto podkreślić – w grupie interesariuszy projektu z naszego regionu znalazło się kilkanaście instytucji zarządzających placówkami kultury, a w katalogu dobrych praktyk umieszczono te, które wdrażane są m.in. przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach czy Zamek Królewski w Chęcinach.

– Bazując na doświadczeniach projektu KEEP ON oraz badaniach ewaluacyjnych RPOWŚ 2014-2020, podczas opracowywania nowego programu regionalnego na lata 2021 -2027 podjęliśmy działania zapewniające uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnych w zakresie tak oczekiwanych projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego – dodała dyr. Kucharczyk.

Marszałek Bętkowski, podsumowując ideę współpracy międzynarodowej, podkreślił, że samorząd województwa pragnie wspierać dotychczasową współpracę. – Przygotowujemy się do aplikowana o projekty mające na celu kontynuację prowadzonych z sukcesem działań – powiedział marszałek.

 

Galeria zdjęć