Jest absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Jest absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Podczas X sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w czwartek, 19 czerwca 2019 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, przeprowadzono debatę nad Raportem o stanie województwa świętokrzyskiego za 2018 rok, po której radni Sejmiku udzielili wotum zaufania Zarządowi Województwa. Zarząd otrzymał również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


Na początku sesji nowy radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk złożył uroczyste ślubowanie. Zajął on miejsce Adama Jarubasa, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji pożegnano też radną Danutę Papaj, powołaną na stanowisko wiceprezydenta Kielc, funkcję, której nie można łączyć z mandatem radnego Sejmiku.

Następnie radni Sejmiku rozpatrzyli Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, zaprezentowany przez marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, Jacka Sułka, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego zastępcę Tomasza Janusza. Pierwsza część opracowania zawiera obszerną informację na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Wśród zjawisk negatywnych raport zwraca uwagę m. in. na niekorzystne trendy demograficzne w województwie świętokrzyskim w ostatnich latach czy niewystarczającą infrastrukturę drogową, mimo licznych inwestycji, które były i są realizowane. Województwo świętokrzyskie zajmuje 13. miejsce w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (113 717 podmiotów) oraz pod względem dynamiki wzrostu liczby przedsiębiorstw (3,49%). Takie samo miejsce zajmujemy pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca (dane za 2017 r.). Niepokojący jest fakt, że województwo świętokrzyskie ma najmniejszą w kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym. – Na prezentowane wskaźniki nie do końca ma bezpośredni wpływ samorząd województwa, to dane makroekonomiczne – zaznaczał Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ. Zjawiskiem pozytywnym jest m. in. znalezienie się województwa świętokrzyskiego w pierwszej piątce województw w kraju pod względem wzrostu liczby nowych firm. W latach 2013-2018 dynamika tego wzrostu wynosiła 11,71% (5. miejsce). W 2018 r. zarejestrowano 10 677 jednostek gospodarczych. Bardzo korzystny dla województwa jest wskaźnik wartości unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Świętokrzyskiem wyniósł on 2,9 tys. zł, przy średniej krajowej w wysokości 2,5 tys. zł. Pod tym względem województwo świętokrzyskie zajmuje 4. Miejsce w Polsce.

– Obraz województwa, który wyłania się z tego raportu, nie jest zbyt optymistyczny, gdy porównujemy się do innych województw. Mimo szybkiego i dynamicznego rozwoju w niektórych obszarach, jesteśmy regionem, który nadal boryka się z różnymi problemami, np. w zakresie słabej infrastruktury, jak i różnic w rozwoju poszczególnych powiatów. Rozwijamy się szybko, ale inne województwa też nie stoją w miejscu. Dlatego musimy spowodować, żeby te „nożyce rozwojowe” między naszym regionem i innymi regionami nie rozwierały się zbyt szybko – mówił o wnioskach płynących z Raportu marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dodając, że Raport jest swoistym “raportem otwarcia” u progu nowej kadencji.  Zapewnił on jednocześnie, że władze województwa będą podejmować wszelkie możliwe starania, by poprawić perspektywy młodych ludzi w regionie. – Mamy świadomość, że zmiana tych danych, tendencji i mocne przyspieszenie rozwoju nie są kwestią kilku miesięcy czy nawet roku. Wymaga to wielu starań w kilkuletniej perspektywie, by zmienić pozycję województwa świętokrzyskiego na tle innych województw – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podkreślając, że jednym z największych problemów województwa są niekorzystne tendencje demograficzne i wzrost odsetka mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

Członek Zarządu Województwa Marek Jońca podkreślił, że również dalszy rozwój obszarów wiejskich wymaga dużych nakładów i zaangażowania. – Obszary wiejskie bardzo rozwinęły się w ostatnich latach dzięki środkom unijnym, ale wieś wymaga kolejnych potrzebnych inwestycji. Tylko w zakresie ochrony gleby, wody i powietrza potrzebny będzie ok. 1 mld zł. Są również potrzeby w zakresie budowy kanalizacji, bo wskaźnik skanalizowania obszarów wiejskich wynosi w naszym województwie ok. 34 procent, ale też w zakresie budowy dróg dojazdowych do pól czy rewitalizacji terenów wiejskich – mówił Marek Jońca.

Z kolei członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski zwrócił uwagę, że będziemy musieli zmierzyć się z narastającym problemem braku kadr medycznych. Obecnie według danych statystycznych sytuacja w województwie świętokrzyskim na tle innych regionów jest dosyć dobra, ale średnia wieku lekarzy jest wysoka. Także pozostali radni Sejmiku zabierający głos podczas debaty podkreślali, że przed samorządem województwa stoją w najbliższych latach ogromne wyzwania.

Druga część Raportu prezentuje strategie, programy oraz przedsięwzięcia realizowane przez Samorząd Województwa, stwierdzając, że wszystkie one przyczyniały się do osiągnięcia założeń Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku (SRWŚ). W 2018 r. najwięcej działań samorządu województwa ukierunkowanych było na sferę społeczną, niwelowanie zróżnicowania w dostępie do usług publicznych oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. Poza tym sukcesywnie poprawia się stan infrastruktury technicznej regionu oraz konkurencyjność rodzimych firm.

Po debacie nad Raportem radni udzielili Zarządowi Województwa wotum zaufania na wniosek przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Grzegorza Banasia.

W dalszej części sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 r., które przedstawił marszałek Andrzej Bętkowski oraz sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską. Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące budżet województwa za 2018 rok to m. in. realizacja ważnych dla regionu inwestycji – 386 mln zł; nadwyżka operacyjna budżetu w kwocie 96,5 mln zł; wysokie (w porównaniu do lat ubiegłych) dochody województwa z udziału w podatkach CIT i PIT – 126,3 mln zł, jak również niższy niż planowano deficyt budżetu – 46,3 mln zł (wobec planowanego – 113 mln zł). Wykonano dochody budżetu województwa na poziomie 656 331 559,57 zł (wskaźnik wykonania planu – 95,9%). To najwyższy poziom dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wpływowi środków unijnych. Podobny wzrost nastąpił po stronie wydatków. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 702 670 177,59 zł (wskaźnik wykonania planu – 88,1%). W strukturze wydatków aż 63,3% stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, a więc m. in. na inwestycje drogowe. Na administrację publiczną przeznaczono 10,3% (76 192 680,58 zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5,6%(42 648 554,53 zł), na oświatę i wychowanie 4,8% (38 073 171,00 zł), na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej 4,2% (na pomoc społeczną 5 432 550,00 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 675 859,00 zł), na ochronę zdrowia 4,1% (31 139 144,00 zł). Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, a przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś odczytał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przegłosowaniu uchwały zatwierdzającej powyższe sprawozdania radni Sejmiku udzielili absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Podczas sesji do porządku obrad wprowadzone zostały projekty uchwał w sprawie zmian składów osobowych: Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Statutowej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Dotyczyły one zastąpienia radnego Adama Jarubasa przez radnego Tadeusza Kowalczyka.
W dalszej części obrad odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza, stanowiącej własność województwa świętokrzyskiego na nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Bęczkowskiej, stanowiącą własność miasta Kielce.
– Wymiana nieruchomości, pozwoli na uruchomienie dwóch istotnych dla rozwoju regionu inwestycji: budowy kampusu Głównego Urzędu Miar i nowej siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – zaznaczył Członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. W 2019 roku Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel kwotę 100 000 zł. Dotację otrzymało w sumie 14 obiektów: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Dzierążni, gm. Działoszyce, pow. Pińczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, pow. Skarżyski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Świniarach gm. Solec -Zdrój, pow. Buski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP w Szańcu ,gm. Busko-Zdrój, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego Opata w Tarczku, gm. Pawłów, pow. Starachowicki, Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie, gm .Raków, pow. Kielecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St. w Szczaworyżu, gm. Busko-Zdrój, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy, pow. Sandomierski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Cisowie, gm. Daleszyce, pow. Kielecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie, pow. Włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Busku –Zdroju, Klasztor oo. Dominikanów w Sandomierzu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odrowążu, gm. Stąporków, pow. Konecki, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Koprzywnicy, pow. Sandomierski.

Pod głosownie poddana została uchwała intencyjna w spawie zamiaru wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Świętokrzyskiego. – Intencją wspólnego prowadzenia placówki jest podniesienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału tej placówki – zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski. Uchwała została przyjęta przez radnych.
Radni przyjęli Stanowisko Sejmiku w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym. Stanowisko to przedstawił Członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. – Wyrażamy swoją głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podejmowania takich działań przez środowiska lewicowe – powiedział.

Przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2019-2020, w ramach zadania pod nazwą „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Jak wyjaśniła Teresa Śliwa, kierownik Oddziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zadanie to jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje każdego roku samorząd województwa. To projekt Powiatu Buskiego, a inwestycja dotyczy rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wartość tej inwestycji to ponad 3 mln 300 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości 895 tys. zł, przyznanym uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na to, że realizację inwestycji zaplanowano na dwa lata budżetowe (2019-2020), niezbędna jest zgoda Sejmiku na zawarcie przez Marszałka Województwa takiej umowy. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się jakość doskonalenia zawodowego uczniów z niepełnosprawnością i opieka nad nimi. Oferta placówki zostanie poszerzona m. in. o rehabilitację zajęciową – rękodzielnictwo, prace ogrodnicze; powstaną specjalistyczne gabinety psychologa i logopedów.
W dalszej części radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza, stanowiącej własność województwa świętokrzyskiego na nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Bęczkowskiej, stanowiącą własność miasta Kielce.

Przegłosowano także uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018. – Obowiązek corocznego przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej nakłada na samorządy Ustawa o pomocy społecznej – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.
Dokument sporządzono na podstawie sprawozdań od gmin i powiatów. Na koniec 2017 r. na terenie woj. świętokrzyskiego działały 72 stacjonarne zakłady pomocy społecznej, co stanowiło 4,18% wszystkich takich placówek w kraju. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły domy pomocy społecznej (50,0%), schroniska lub domy dla bezdomnych (18,6%) oraz placówki funkcjonujące w ramach działalności gospodarczej lub statutowej (12,5%). Dla 38,9% placówek organem prowadzącym był samorząd terytorialny. Pozostałe prowadzone były przez organy niepubliczne. Placówki dysponowały łącznie 4 470 miejscami. Na dzień 31 grudnia liczba osób oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej w województwie w 2017 roku wynosiła 200 osób. Na koniec 2017 roku w województwie funkcjonowało 135 placówek wsparcia dziennego, z którego korzystało 3 395 osób. W 2017 r. w woj. świętokrzyskim w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowały 974 rodziny zastępcze i 15 rodzinnych domów dziecka. Pod opieką rodzin zastępczych znajdowało się 1 336 dzieci, a w rodzinnych domach dziecka przebywało 86 dzieci. W województwie w 2017 roku zlokalizowane były dwie specjalistyczno-terapeutyczne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w kraju funkcjonowało 25 takich placówek), gdzie przebywało 28 wychowanków.

Przyjęte zostały uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa praw własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2, zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14. Nieruchomości te znajdują się w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji. Stanowiły one siedziby jego oddziałów. Nieruchomości zostały nabyte przez Województwo Świętokrzyskie nieodpłatnie od Skarbu Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z przejęciem przez samorząd województwa zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Prawa wodnego, dotyczących melioracji i gospodarki wodami. Zgodnie z nowymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania wodami, tj. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. powołana została państwowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła dotychczasowe zadania w tym zakresie, realizowane między innymi przez marszałków województw. Darowizny na rzecz Skarbu Państwa zostaną przekazane przez Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. siedzibę jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentującego Skarb Państwa.
Radni wyrazili także zgodę na udzielenie Gminie Busko-Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz oraz Gminie Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”. Gośćmi tegorocznej jubileuszowej edycji Festiwalu im. Krystyny Jamroz, która odbędzie się od 29 czerwca do 7 lipca, będą m.in.: Grażyna Brodzińska, Renata, Drozd, Klaudia Duda, Iwona Socha, Magdalena Idzik, Roma Owsińska, Wiesław Ochman. Wyjątkowa formuła festiwalu sprawia, że wydarzenie to odwiedzają melomani zarówno z Polski, jak i zagranicy. Z kolei głównym celem „Dymarek Świętokrzyskich” jest prezentacja rekonstrukcji procesu wytopu żelaza w piecach ziemnych nazywanych „Dymarkami”, a także promocja rzadko spotykanych rzemiosł, edukacja nauczycieli, animatorów kultury w zakresie możliwości wykorzystania lokalnego dziedzictwa dla wzbogacenia procesu nauczania i upowszechniania kultury.

Pozytywnie rozpatrzono uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Większość wprowadzonych zmian wynika z korekt związanych z bieżącą pracą samorządu województwa świętokrzyskiego. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego została również pozytywnie przyjęta.
Radni przyjęli Informację na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2018. Do końca 2017 roku były podpisane 1622 umowy, obecnie jest 1717. Wartość wydatków kwalifikowanych do końca 2017 r. to 4 mld 632 mln zł, obecnie – 4 mld 846 mln, a wartość wkładu unijnego 3 mld 789 mln. Kontraktacja na koniec ub. roku wynosiła 61,7 procent, obecnie – 64,7 procent. Na koniec 2017 roku płatności wyniosły ponad 18 procent, obecnie 23,3 procent, a certyfikacja – 17,7 procent na koniec roku i 22,5 procent obecnie. Niepokojącym zjawiskiem jest zwiększająca się liczba wniosków o przesunięcie terminu realizacji inwestycji o rok czy półtora roku. Wzrosły koszty robót budowlanych i samorządy mają problem z wyłanianiem wykonawców. Z tego powodu, mimo sprawnego procesu kontraktacji, proces płatności i certyfikacji może skumulować się w roku 2022.

Przegłosowano także projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz w sprawie przekazania wniosku do podmiotu właściwego.

Przyjęto sprawozdanie z realizacji w latach 2017-2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego”. Radni złożyli także zapytania i interpelacje do marszałka województwa świętokrzyskiego.

Lokalizacja